Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

שלוש שיטות להסברת הרציונל של ההגנה העצמית במשפט העברי / אהרן אנקר post thumbnail image

שלוש שיטות להסברת הרציונל של ההגנה העצמית במשפט העברי / אהרן אנקר

הקליקו על קובץ ה- PDF להורדת הספר המלא.

שלוש שיטות להסברת הרציונל של ההגנה העצמית במשפט העברי / אהרן אנקר, קובץ pdf

בשנים האחרונות, עוסקת הספרות הפילוסופית והמשפטית, בהרחבה הולכת וגדלה, בשאלה העיונית מהו הרציונל של ההגנה העצמית, המתירה לאדם להרוג את הזולת כדי להציל את חיי עצמו.

מהות הבעיה הינה: אם, כפי שאנו מניחים, כל בני האדם שווים בערכם ובזכויותיהם, מהו אותו שיקול מיוחד המתיר לאחד להעדיף את חיי עצמו על פי חיי חבירו. אין זאת אומרת שמלומדים אלה מטילים ספק בצדקת הדין של הגנה עצמית. השאלה היא למה מותר להרוג מתוך הגנה עצמית.