Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

סוגיות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד לחוק הנוער: נקודת מבטם של פקידי סעד ושל הורים במשפחות שבהן היתה התערבות בחוק, חנה סימקין ואלישבע סדן

סוגיות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד לחוק הנוער: נקודת מבטם של פקידי סעד ושל הורים במשפחות שבהן היתה התערבות בחוק, חנה סימקין ואלישבע סדן post thumbnail image

בשם הדאגה לשלומם של ילדים ובני נוער מעניק החוק לפקידי הסעד לחוק הנוער סמכויות נרחבות של פיקוח חברתי, המחייבות שימוש בעוצמה והפעלת שליטה.

המאמר דן באופן שבו באות לידי ביטוי סוגיות שונות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי הסעד במשפחות.

המאמר מתבסס על מחקר איכותני שבהן סוגיות אלה משתי נקודות מבט, זו של פקידי הסעד וזו של ההורים במשפחות שבהן היתה התערבות על פי חוק. נידונות בו סוגיות שונות בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד, וביניהן העברת מידע וידע; אופי ההליך המשפטי; השתתפות; נגישות המידע; וכן שפה, סמלים וערכים של פקידי הסעד והלקוחות.

הדיון בממצאים נעשה באמצעות תיאוריית שלושת ממדי העוצמה שפיתח לוקס (lukes, 2005): הבלוי (Overt), הסמוי (Covert) והחבוי (Latent).

הממד הגלוי מתאר כיצד נוצר יתרון בקבלת החלטות.

בממד הסמוי מעוצב סדר היום של ההתערבות ונחסמות פעולות בלתי רצויות.

הממד החבוי הוא הממד המשפיע על התודעה ומבטיח ציות של אנשים.

בסיכום מובאות המלצות לפרקטיקה ולמחקר נוסף.

סוגיות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד לחוק הנוער: נקודת מבטם של פקידי סעד ושל הורים במשפחות שבהן היתה התערבות בחוק, מאמר של חנה סימקין ואלישבע סדן, קובץ pdf

תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,