סוגיות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד לחוק הנוער: נקודת מבטם של פקידי סעד ושל הורים במשפחות שבהן היתה התערבות בחוק, חנה סימקין ואלישבע סדן

סוגיות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד לחוק הנוער: נקודת מבטם של פקידי סעד ושל הורים במשפחות שבהן היתה התערבות בחוק, חנה סימקין ואלישבע סדן

בשם הדאגה לשלומם של ילדים ובני נוער מעניק החוק לפקידי הסעד לחוק הנוער סמכויות נרחבות של פיקוח חברתי, המחייבות שימוש בעוצמה והפעלת שליטה.

המאמר דן באופן שבו באות לידי ביטוי סוגיות שונות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי הסעד במשפחות.

המאמר מתבסס על מחקר איכותני שבהן סוגיות אלה משתי נקודות מבט, זו של פקידי הסעד וזו של ההורים במשפחות שבהן היתה התערבות על פי חוק. נידונות בו סוגיות שונות בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד, וביניהן העברת מידע וידע; אופי ההליך המשפטי; השתתפות; נגישות המידע; וכן שפה, סמלים וערכים של פקידי הסעד והלקוחות.

הדיון בממצאים נעשה באמצעות תיאוריית שלושת ממדי העוצמה שפיתח לוקס (lukes, 2005): הבלוי (Overt), הסמוי (Covert) והחבוי (Latent).

הממד הגלוי מתאר כיצד נוצר יתרון בקבלת החלטות.

בממד הסמוי מעוצב סדר היום של ההתערבות ונחסמות פעולות בלתי רצויות.

הממד החבוי הוא הממד המשפיע על התודעה ומבטיח ציות של אנשים.

בסיכום מובאות המלצות לפרקטיקה ולמחקר נוסף.

סוגיות של שליטה ועוצמה בתהליך ההתערבות המקצועית של פקידי סעד לחוק הנוער: נקודת מבטם של פקידי סעד ושל הורים במשפחות שבהן היתה התערבות בחוק, מאמר של חנה סימקין ואלישבע סדן, קובץ pdf

לורי שם טוב

עיתונאית הסוקרת רווחה, עוולות המבוצעות על ידי שופטים נגד אזרחים, וניצול לרעה של עובדות סוציאליות את תפקידן לרבות ניתוק ילדים מהורים, הוצאת ילדים לפנימיות, אומנה ומרכזי חירום, על פי החלטות בתי המשפט. לורי שם טוב אמא ל- 2 ילדים אשר הוצאו מחזקתה ע"י רשויות הרווחה בשנת 2009 באופן ברוטלי ובאמצעות שוטרים אשר נשלחו לקחת את ילדיה ממשמורתה ולהעבירם למרכז חירום. מאז לקיחת ילדיה של לורי שם טוב מחזקתה, החלה לשמש שופר להורים, אימהות ואבות אשר הגיעו עד סף אבדון, ואשר לולא הסיקור המקצועי והמסור, ולולא פרסום הטרגדיות שמערכת המשפט והרווחה גרמה להן, הם היו עוזבים את העולם הזה. לורי שם טוב זוקפת לזכותה מאות מקרים של התערבויות מוצלחות אשר הסתיימו בהשבת הילדים לחיק הוריהם. למרבה הצער לורי שם טוב לא הצליחה להשיב את ילדיה מזרועות הרווחה, כי סומנה על ידי המערכת.