Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

יום: 3 בנובמבר 2016

השופט חנן מלצר: יום מעצר באיזוק אלקטרוני שווה ל 0.5 ימי מעצר בכלא בש”פ 4206-16 מדינת ישראל נ’ מוחסן טחימר

הפרקליט אליהו יטח ניסה לשכנע את בית המשפט המחוזי שהימים שעצור “מבלה” במעצר בית עם אזיק אלקטרוני, לא נספרים בכלל

אסף זגורי: זכותה של האישה לבגוד בבעל, ללדת ילדים ולחייב את הבעל הנבגד במזונות ומדור תה”ס 63177-03-1 תמ”ש 2484-08-15

אישה בגדה בבעלה, וילדה ילד מגבר אחר. כשהתגרשו לפני שנים, הוליכה אותו שולל להאמין שהילד שלו, ועל בסיס זה הגיעו