Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

יום: 4 בנובמבר 2016

אסתי שחל מפקחת על רישום מקרקעין נתניה פעלה בצוותא חדא עם נציגות ועד בניין לפגיעה בדיירים בניגוד לחוק תיק 49/12

מעשה בתביעה שהגישה נציגות הבית המשותף מרח’ איתמר בן אבי 35 בנתניה, כנגד 2 בעלי דירות מתוך 32 בעלי דירות,

ארנון קימלמן

פס”ד מחריד ארנון קימלמן: אפשר לתבוע גבר בקומה (תרדמת) לשלם מזונות מהנכסים שלו תמ”ש 57123-02-13

גרושה תבעה מזונות מבן זוגה לשעבר שעבר תאונת דרכים ושרוי בקומה (תרדמת) למזונות. השופט ארנון קימלמן קבע שאמנם אי אפשר