Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

שופט המחוזי אברהם הימן מנע מהעיתונאית לורי שם טוב להעיד בוועידת האו”ם בז’נבה על פשעי מערכת המשפט

3.10.19 החלטת השופט אברהם הימן חוסם מהאמת לצאת לאור

העיתונאית לורי שם טוב ביקשה לבטל את צו עיכוב יציאה מהארץ לתאריכים 1.10.19 עד 5.10.19 לצורך נסיעה למתן עדות בפני ועדת האו”ם לזכויות סוציאליות וכלכליות, אשר דנה בדוח שהגיש משרד המשפטים בנושא יישום ואכיפת זכויות האזרח הבינלאומיות על פי אמנות האו”ם במדינת ישראל.

מטרת הנסיעה היתה מתן עדות נגד שופטים לרבות השופט אברהם הימן, המתעלל באזרחים, מצפצף על זכויות האדם הבינלאומיות, זורק אנשים לכלא על לא עוול בכפם ומבצע פשעים נגד האנושות.

השופט אברהם הימן, סירב ליתן החלטה על הבקשה שהוגשה בחודש ספטמבר, כשהוא דורש ממנה להסיר את הדברים נגדו, למרות שהובהר לו היטב שזו העדות שתימסר בז’נבה. לכתוב בבקשה קיים הגנת אמת דיברתי, ואם בית המשפט כופר באמיתות הגנת אמת דיברתי, על בית המשפט לקיים דיון להוכחת הטענות שהכל נכון לרבות הפשעים שמחולל השופט הימן בדלתיים סגורות, כשהותיר את העיתונאית במעצר שנתיים וחודשיים על פרסומים באינטרנט נגד שופטים.

ראו את החלטת השופט שניתנה ביום 3/10/19.

3.10.19 החלטת השופט אברהם הימן חוסם מהאמת לצאת לאור