טרי מהאו”ם חוברת להגשת תלונות פרטיות נגד שופטים ועובדי ציבור לטיפול במוסדות הדיפלומטיים של האו”ם בגין הפרת זכויות יסוד בבתי המשפט, ובכל מוסדות המדינה. הורידו, מלאו והגישו. מחכים לכם באו”ם עם תלונות על שופטי משפחה. Fact Sheet – Individual Complaint Procedures under the UN Human Rights Treaties Please follow andContinue Reading

הביקורים מטעם ארגון “בזכות” מציגים תמונה קשה של דרכי הטיפול במעונות וההוסטלים בישראל 2018. עדויות של גורמים נוספים מגבים את ממצאי הביקורים. “שאנשים יידעו שזה מה שעושים”, אומרת נעמה לרנר מהארגון. במשרד הרווחה דוחים את הטענות: “מידע מוטה” כלובי אדם ותרופות ללא אבחון: ממצאי ביקורי הפתע במעונות לבעלי מוגבלויות ,Continue Reading

שי ניצן פרקליט דמיקולו מכפיש חשודים חפים מפשע כאילו שהם אשמים

08.08.2018 – הפרקליט הבכיר הופיע בבית המשפט העליון בפני פורום שופטים מהעליון במעמד פרידה משופט שיצא לקצבה. בכנס נכחו גם שרת המשפטים ועוד נכבדי מערכת המשפט (נאומו גם הופיע ברשת האינטרנט). הפרקליט נאם ואמר בפני השופטים והקהל על נאשמת בתיק פרשת הבלוגרים, ועצורה מזה כשנה וחמשה חודשים: ” …פרסומים מכפישיםContinue Reading

עו"ד יוסי נקר מומחה בחוק הנוער טיפול והשגחה

יוני 2018 – אחד ממאפייני מדיניות משרד הרווחה הוא החיסיון על דרכי פעולתם ובעיקר כאשר נדובר במחדל או רשלנות מצידם. דוגמא לכך הוא פרשת רצח הנערה בת ה- 15 באחריותם אודל שולמית אמבש. גם לאחר מותה של אודל ז”ל מאיימים רשויות הרווחה על מי שמפרסם אודות אודל בתואנה כי חלContinue Reading

מינון אדיר של תרופות

יוני 2016 – להלן קטע מדו”ח נציבות תלונות הציבור מספר 43 לשנת 2016 מתוך הפרק בריאות. בנה של המתלוננת הוא חולה סוכרת המשתמש באופן שוטף במשאבת אינסולין. המתלוננת הלינה על שלאומית שירותי בריאות (להלן – לאומית), שבה מבוטח הבן, מחייבת אותו בהשתתפות עצמית עבור הציוד המתכלה הנדרש להפעלת משאבת האינסולין,Continue Reading

משרד הרווחה אידיאולוגיית הרשע לסחר בילדים

יוני 2016 – להלן קטע מדו”ח נציבות תלונות הציבור מספר 43 לשנת 2016 מתוך הפרק חינוך והשכלה. המתלונן, שבנו לומד בבית ספר יסודי בחולון, הלין על שהבן נותק ממערכת האינטרנט של בית הספר בשל חוב של 400 ש”ח שיש למתלונן לבית הספר. המתלונן טען שכלל לא קיבל הודעה על החוב,Continue Reading

יוני 2016 – להלן קטע מדו”ח נציבות תלונות הציבור מספר 43 לשנת 2016 על נשיאת חברת עמיגור בעלויות של צריכת מים חריגה בדיור הציבורי עקב ליקויים בתשתית נשיאת החברה המשכנת בעלויות של צריכת מים חריגה בנציבות התקבלו שתי תלונות בנושא נזילות בצנרת המשותפת בדירות השייכות לדיור הציבורי, שבעקבותיהן נגרמה צריכתContinue Reading

הכתבה הצעת חוק: ביטוח לאומי ורשות השידור יחוייבו להודיע על חוב בטרם גביית קנס , צבי זרחיה , 06.01.2014 ח”כ תמר זנדברג (מרצ) שהגישה את ההצעה: “הביטוח הלאומי ורשות השידור פועלות ב’שיטת מצליח’: לא מדובר בטעות נקודתית, אלא במדיניות של חוסר דיווח וגרירת חובות כדי לגבות תוספת תשלום מהציבור”  רשותContinue Reading

משלוח הודעת עיקול שלא כדין – המתלונן, עורך דין שבבעלותו משרד בחיפה, קיבל מהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) במרץ 2012 הודעה בדבר הטלת עיקול על נכסים שהוא כביכול מחזיק או עתיד להחזיק, אף שהחוב שבשלו הוטל העיקול היה של חייב שאינו מוכר לו כלל (להלן – הודעת העיקול). לטענתContinue Reading

ביטוח לאומי הדיכאון שלי

שלילת דמי אבטלה שלא כדין – המתלוננת, אם חד-הורית, הועסקה כאחות בחברה המעניקה טיפולי דיאליזה לחולים. לפי דרישת מעסיקה השתתפה המתלוננת בשנת 2011 במשך יומיים בשבוע בקורס להכשרה מקצועית של משרד הבריאות, שהוא קורס חובה לאחיות העוסקות בתחום הדיאליזה. בשנת 2012 פוטרה המתלוננת מעבודתה והגישה למוסד לביטוח לאומי (להלן –Continue Reading

ליקויים בטיפול בבקשה לביטול חוב שמקורו בתשלום קצבאות ביתר – המתלוננת היא עקרת בית עיוורת אשר מקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי (להלן -המוסד). בעלה של המתלוננת הוא אלכוהוליסט, ואינו משתתף בהוצאות המחיה של המשפחה. לבני הזוג יש ארבעה ילדים, שניים מהם עיוורים ומוכרים כנכים על ידי המוסד. המתלוננת קבלהContinue Reading

ביטול חוב שנגרם בשל רשלנות – במרץ 2008 קבע המוסד לביטוח לאומי כי המתלונן חייב לו 266,144 ש”ח בגין קצבת נכות כללית ששולמה לו בטעות במשך כמה שנים (להלן – החוב). החוב נוצר לאחר שהתברר למוסד שהכנסתו של המתלונן מעבודה עולה על תקרת ההכנסות המזכה בקצבת נכות כללית. בתלונתו טעןContinue Reading

ניכוי סכומים בגין תשלום יתר – המתלוננת, אם חד-הורית הסובלת ממצוקה כלכלית וממצב בריאותי לקוי, קיבלה בשנים 2004-2008 מהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) קצבת נכות כללית, אף שלפי אחוזי הנכות שנקבעו לה היא לא הייתה זכאית לקבל את הקצבה. עם גילוי הטעות חויבה המתלוננת ב-127,304 ש”ח, ששולמו לה ביתר,Continue Reading

ביטוח לאומי הדיכאון שלי

שלילת הזכאות להחזר כספי עקב טיפול לקוי – בשל טעות שעשה המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) בחישוב הכנסותיה של חותנתו של המתלונן, אושרה לה גמלת סיעוד חלקית. המתלונן גילה את הטעות, ולאחר התכתבות עם המוסד תוקן החישוב, והחותנת הייתה אמורה לקבל הפרשי גמלה בסך 5,370 ש”ח (להלן – ההפרשים).Continue Reading

ליקויים במינוי מקבל גמלה – המתלונן מתגורר עם אמו ועם אחותו הנכה, ודואג לכל מחסורה של האחות. הוא קבל בתלונתו על שהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) אינו משלם לאחותו את קצבת הנכות המגיעה לה או ממנה אותו למקבל הגמלה (הקצבה) עבורה [ראה הערה להלן] הבירור העלה כי קצבת הנכותContinue Reading

אי-טיפול בבקשות להגדלת קצבת נכות  – עובדים אשר נפגעו תוך כדי עבודתם ובעקבותיה, זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) בין היתר קצבת נכות. בתקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט”ז-1956, נקבע כי אם חלה ירידה בהכנסותיו של נפגע עבודה הזכאי לקצבת נכות, הוא רשאי,Continue Reading

המתלונן התגרש מאשתו, וילדיהם נמצאים בחזקתו משנת 2004. ביוני 2009 נודע לו כי מינואר 2008 משלם המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) לגרושתו קצבת נכות כללית וכן תוספת תלויים עבור הילדים (להלן – התוספת). בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, הזכאות לקבלת התוספת מוקנית רק לילדים עצמם או למי שהילדים נמצאיםContinue Reading

המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) מופקד על תשלום גמלאות שונות למבוטחים הסובלים מנכויות שונות, ובהן גמלת נכות כללית, גמלת נכות מעבודה, גמלת ילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים וקצבת ניידות. הזכאות לגמלה ושיעורה נקבעים על ידי ועדות רפואיות הבודקות את המבוטחים. לפי החוק, על החלטות הוועדה הרפואית ניתן לערער לפניContinue Reading

המאמר מי באמת מרמה את הביטוח הלאומי? לבנת פורן, וואלה עסקים , 26 ביוני 2011 על פי הביטוח הלאומי, ישנם אזרחים רבים המנסים באופן קבוע לרמות את הפקידים ולהשיג פיצויים שלא ביושר. לבנת פורן טוענת כי עדיף שיחליטו להתמקד במלחמה שקטה ברמאים, ולהשקיע יותר אנרגיה ציבורית בכיבוד זכויות המבוטחים לאחרונהContinue Reading

המאמר הביטוח הלאומי: מי כאן רמאי? , לבנת פורן , יוני 2011 על פי נתוני הביטוח הלאומי כ-5% בלבד מהפונים אליו מנסים להונות את המוסד. למרות זאת מתנהל קמפיין נגד תופעת ההונאה. לבנת פורן חושבת שהביטוח הלאומי אחראי להונאות יותר גדולות לאחרונה נשמעים קולות של פקידי ממשל המנסים להפיח חייםContinue Reading