Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: השופט עמית מהעליון שולח מסר להורים תנו לפקידת הסעד את הילדים שלכם ואל תילחמו

ויקי היינה פק”ס לחוק הנוער לשכת רווחה ת”א ויצחק עמית שופט עליון הזדהמות מערכות המשפט והרווחה

יולי 2013 יצחק עמית שופט העליון המזעזע, מבייש את ביהמ”ש העליון: הכשיר קריעת שתי ילדות מביתן ומשפחתן ללא חקירה נגדית