Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: ויקי היינה פקידת סעד חוטפת ילדים

ויקי היינה פק”ס לחוק הנוער לשכת רווחה ת”א ויצחק עמית שופט עליון הזדהמות מערכות המשפט והרווחה

יולי 2013 יצחק עמית שופט העליון המזעזע, מבייש את ביהמ”ש העליון: הכשיר קריעת שתי ילדות מביתן ומשפחתן ללא חקירה נגדית

יצחק עמית המזעזע מבייש את ביהמ”ש העליון: הכשיר חטיפת ילדות ללא חקירה נגדית של פק”ס ויקי הנייה בבמ”ש לנוער בע”מ 4746/13

בע”מ 4746/13 פסק הדין של שופט העליון יצחק עמית פשוט מבזה את בית המשפט העליון, וכמובן את השופט עצמו שהוא