חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, תשס”ב-2002

חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, תשס”ב-2002
Spread the love

חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, תשס”ב-2002

דיני חוקה  – זכויות – זכויות הילד

תוכן עניינים

סעיף 1 הגדרות Go 2
סעיף 2 מטרה Go 2
סעיף 3 ציון מידע בדברי הסבר Go 2
סעיף 4 ביצוע ותקנות Go 2
סעיף 5 תחילה Go 2

חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, תשס”ב-2002*

הגדרות
  1. 1. בחוק זה –

“ילד” – אדם שטרם מלאו לו 18 שנים;

“האמנה” – אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, אשר אושרה על ידי עצרת האומות המאוחדות ביום כ”ב חשון התש”ן (20 בנובמבר 1989).

מטרה
  1. 2. מטרת חוק זה לחייב את חברי הכנסת ואת הממשלה לבחון, במהלך הכנת הצעת חוק לקריאה ראשונה, את השפעתה של הצעת החוק על זכויותיהם של ילדים, ברוח עקרונות האמנה.
ציון מידע בדברי הסבר
  1. 3. בדברי ההסבר של הצעת חוק לקריאה ראשונה, שעל פניה נראה שכרוכה בה, במישרין או בעקיפין, השפעה על זכויותיהם של ילדים (להלן – ההצעה), יצוינו אלה, לפי הענין:

(1)  קיומה של פגיעה או קיומו של שיפור הנוגעים לזכויותיהם של ילדים והיקפם, לרבות לענין תנאי חייהם והשירותים המוקנים להם;

(2)  הנתונים והמידע ששימשו לקביעת האמור בפסקה (1), אם ישנם.

ביצוע ותקנות
  1. 4. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה לענין הצעות חוק מטעם הממשלה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

(ב)  יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה לענין הצעות חוק מטעם חברי הכנסת והוא רשאי, באישור ועדת הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

תחילה
  1. 5. תחילתו של חוק זה בתום 6 חודשים מיום פרסומו.

אריאל שרון                                        מאיר שטרית

ראש הממשלה                                      שר המשפטים

משה קצב                                         אברהם בורג

נשיא המדינה                                    יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

* פורסם ס”ח תשס”ב מס’ 1859 מיום 24.7.2002 עמ’ 486 (ה”ח תשס”ב מס’ 3125 עמ’ 608).

Print Friendly, PDF & Email