תקנות אימוץ ילדים בדיקת כשירות מבקש, תשנ”ח 1998

תקנות אימוץ ילדים בדיקת כשירות מבקש, תשנ”ח 1998
Spread the love

תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), תשנ”ח-1998

מעמד אישי ומשפחה – אימוץ ילדים

מעמד אישי ומשפחה – כשרות משפטית

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בימ”ש לענייני משפחה

תוכן ענינים

2 Go הערכת מסוגלות סעיף 1
2 Go חוות דעת של הפסיכולוג סעיף 2
2 Go תחילה סעיף 3

תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), תשנ”ח-1998*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28ח(א)(8) לחוק אימוץ ילדים, תשמ”א-1981 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 28(ו) לחוק ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 36(א) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

הערכת מסוגלות
  1. עמותה מוכרת תקבל, לצורך קביעת כשירותו של מבקש להיות הורה מאמץ, חוות דעת בכתב להערכת המסוגלות של מבקש ומשפחתו לאמץ ילד באימוץ בין-ארצי (להלן – הערכת מסוגלות).
חוות דעת של הפסיכולוג
  1. (א) הערכת מסוגלות תיערך בידי פסיכולוג, כמשמעותו בתקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), תשנ”ח-1998.

(ב)  חוות הדעת של הפסיכולוג תפרט את הבדיקות שעליהן הסתמך הפסיכולוג, לצורך הערכת המסוגלות.

תחילה
  1. תחילתן של תקנות אלה ביום ג’ בטבת תשנ”ח (1 בינואר 1998).

א’ בטבת תשנ”ח (30 בדצמבר 1997)                        אליהו ישי

שר העבודה והרווחה

* פורסמו ק”ת תשנ”ח מס’ 5873 מיום 8.1.1998 עמ’ 304.

Print Friendly, PDF & Email