Spread the love

בתיק פרשת השופטים הנוקמים, שופטי העליון, מעוותים את הפסיקות שלהם, ומונעים מלורי שם טוב את זכות הגישה לערכת ערעור בעניין ייצוג המשפטי. כנופיית העליונים בשם אלכס שטיין, דוד מינץ וג’ורג’ קרא, מבצעים טרור שיפוטי כלפי אזרחים ועצורים, ודוחים מכל הבא ליד ללא נימוק הגיוני כל ערעור המונח בפניהם, בטענות הזויות ומופרכות. כל ביקורת על מערכת המשפט נתפסת בידי שופטיה כ”הסתה”. דהיינו, לא ניתן לבקר את המבקר. בתיק של לורי שם טוב, מדינת ישראל דורשת 12 שנות מאסר על 120 אישומים הזויים ומופרכים. מאידך, המדינה לא מוכנה לאפשר ללורי שם טוב את זכות הייצוג.

 

Print Friendly, PDF & Email