Spread the love

ערך מתואם (נקרא גם “ערך פארי“) הוא השווי התאורטי של אגרת חוב.
הערך המתואם מבטא את השווי הכלכלי של האג”ח ומתעדכן מדי יום בהתאם לשני הפרמטרים הבאים:
א. ריבית שנצברה
ב. הפרשי הצמדה

להלן דוגמא:

 

מתוך חישובי אג"ח סלקום סדרה ח - 14.08.2019
מתוך חישובי אג”ח סלקום סדרה ח – 14.08.2019

דוגמא:

חברה הנפיקה אג”ח שקלית לא צמודה הנושאת בריבית של 12% המשולמת מדי שנה.
נניח שחלפו שישה חודשים מיום הנפקת האג”ח.
מה יהיה הערך המתואם של איגרת החוב?
הריבית שנצברה היא 6% (12% בשנה = 6% בחצי שנה).
אין הפרשי הצמדה היות שאיגרת החוב לא צמודה.
לכן, הערך המתואם הוא: 106 = (1+6%) * 100.
בחלוף חצי שנה נוספת, מיד לאחר תשלום הריבית שהצטברה לאורך השנה, הערך המתואם “מתאפס” וחוזר לעמוד על 100. כל יום שיחלוף, הוא יטפס בחלק היחסי של הריבית (0.0328% = 365 / 12%).

במקרים בהם איגרת החוב צמודה למדד, אז יש להוסיף לערך המתואם גם את העלייה במדד בתקופה.
אג”ח הנסחרת מתחת לפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק נמוך מהערך המתואם שלה.
אג”ח הנסחרת מעל לפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק גבוה מהערך המתואם שלה.
אג”ח הנסחרת בפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק זהה לערך המתואם שלה.

Print Friendly, PDF & Email