ערך מתואם אג”ח (ערך פארי)

ערך מתואם אג”ח (ערך פארי)
Spread the love

ערך מתואם (נקרא גם “ערך פארי“) הוא השווי התאורטי של אגרת חוב.
הערך המתואם מבטא את השווי הכלכלי של האג”ח ומתעדכן מדי יום בהתאם לשני הפרמטרים הבאים:
א. ריבית שנצברה
ב. הפרשי הצמדה

להלן דוגמא:

 

מתוך חישובי אג"ח סלקום סדרה ח - 14.08.2019
מתוך חישובי אג”ח סלקום סדרה ח – 14.08.2019

דוגמא:

חברה הנפיקה אג”ח שקלית לא צמודה הנושאת בריבית של 12% המשולמת מדי שנה.
נניח שחלפו שישה חודשים מיום הנפקת האג”ח.
מה יהיה הערך המתואם של איגרת החוב?
הריבית שנצברה היא 6% (12% בשנה = 6% בחצי שנה).
אין הפרשי הצמדה היות שאיגרת החוב לא צמודה.
לכן, הערך המתואם הוא: 106 = (1+6%) * 100.
בחלוף חצי שנה נוספת, מיד לאחר תשלום הריבית שהצטברה לאורך השנה, הערך המתואם “מתאפס” וחוזר לעמוד על 100. כל יום שיחלוף, הוא יטפס בחלק היחסי של הריבית (0.0328% = 365 / 12%).

במקרים בהם איגרת החוב צמודה למדד, אז יש להוסיף לערך המתואם גם את העלייה במדד בתקופה.
אג”ח הנסחרת מתחת לפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק נמוך מהערך המתואם שלה.
אג”ח הנסחרת מעל לפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק גבוה מהערך המתואם שלה.
אג”ח הנסחרת בפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק זהה לערך המתואם שלה.

Print Friendly, PDF & Email