חוק שירותי רווחה – מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות, תשע”ג-2012

חוק שירותי רווחה – מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות, תשע”ג-2012
Spread the love

חוק שירותי רווחה – מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות, תשע”ג-2012, החוק בקובץ pdf

חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), תשע”ג-2012

בריאות – שרותי רווחה

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה

תוכן ענינים

סעיף 1 הגדרות Go 2
סעיף 2 מענק הסתגלות Go 2
סעיף 3 סכום המענק Go 2
סעיף 4 תשלום המענק Go 2
סעיף 5 תובענה Go 2
סעיף 6 הוראות מיוחדות Go 2
סעיף 7 ביצוע ותקנות Go 2

חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), תשע”ג-2012*

הגדרות
  1. בחוק זה –

“אישור”, “לשכת סעד” ו”מקלט לנשים מוכות” – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי”ד-1954;

“ילד” – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995.

מענק הסתגלות
  1. אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 60 ימים לפחות, זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט, ובלבד שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע.
סכום המענק
  1. (א) מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה עמה – סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, בעבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים.

(ב)  הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה –

“המדד הבסיסי” – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;

“המדד החדש” – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר לפני יום העדכון;

“מדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תשלום המענק

(תיקון מס’ 1)
תשע”ד-2013

  1. בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים; מענק ההסתגלות ישולם לאחר יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור.

מיום 9.12.2013

תיקון מס’ 1

ס”ח תשע”ד מס’ 2418 מיום 9.12.2013 עמ’ 72 (ה”ח 522)

  1. בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים; מענק ההסתגלות ישולם לא יאוחר מתום 60 ימים מיום לאחר יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור.
תובענה
  1. אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2 ובקשתה לקבל מענק הסתגלות לא נענתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.
הוראות מיוחדות
  1. מענק ההסתגלות לא ייחשב הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א-1980.
ביצוע ותקנות
  1. שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
תיקון חוק בית הדין לעבודה – מס’ 44
  1. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969, בתוספת השלישית, בסופה יבוא”

“(8) תובענה לפי סעיף 5 לחוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע”ג-2012”.

בנימין נתניהו                                        משה כחלון

ראש הממשלה                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

שמעון פרס                                       ראובן ריבלין

נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

* פורסם ס”ח תשע”ג מס’ 2387 מיום 15.11.2012 עמ’ 34 (ה”ח הכנסת תשע”ב מס’ 492 עמ’ 282).

תוקן ס”ח תשע”ד מס’ 2418 מיום 9.12.2013 עמ’ 72 (ה”ח הכנסת תשע”ד מס’ 522 עמ’ 8) – תיקון מס’ 1.

Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות