תלונה על שופטים – תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס”ד-2003

תלונה על שופטים – תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס”ד-2003
Spread the love

דוגמא לתלונה נגד שופטת:

תלונה נגד השופטת קרן מילר בית משפט שלום ירושלים, קובץ pdf

רחוב נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, ירושלים, 9548401
טלפון 6595511– 02, פקס 6595516– 02
דואר אלקטרוני: Shoftim@justice.gov.il

תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס”ד-2003

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – שופטים – אתיקה ותלונות הציבור

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – שופטים – אתיקה ותלונות הציבור

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – שופטים – אתיקה ותלונות הציבור

תוכן ענינים

סעיף 1 הגדרות Go 2
סעיף 2 דרך פרסום הודעה Go 2
סעיף 3 הגשת תלונה לנציב Go 2
סעיף 4 תוכן התלונה Go 2
סעיף 5 תלונה חוזרת Go 2
סעיף 6 המצאת מסמכים Go 2

תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס”ד-2003*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו-30 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב-2002 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
  1. 1. בתקנות אלה –

“הנציב” – נציב תלונות הציבור על שופטים, לרבות מי שהוא הסמיכו;

“תלונה” – כמשמעה בסעיפים 14(א) ו-19 לחוק;

שאר המונחים שבתקנות אלה תהא משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

דרך פרסום הודעה
  1. 2. נוסף על דרך הפרסום הקבועה בסעיף 5(ב) לחוק, ייעשה פרסום הודעה על מינוי הנציב, על הדרך לפנות אליו ועל עיקרי סמכויותיו בשני עיתונים יומיים בעברית, בעיתון אחד בערבית ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.
הגשת תלונה לנציב
  1. 3. (א) תלונה תוגש בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת, כשהיא מודפסת או בכתב יד אם אין המתלונן יכול להגישה בדפוס, ותישלח לנציב במעטפה סגורה.

(ב)  התלונה תיחתם ביד המתלונן ואם הוגשה בשמו – ביד מי שהוסמך להגיש את התלונה בשם המתלונן (להלן – מגיש התלונה), ותצורף לה הסמכתו החתומה.

(ג)   הנציב לא יפתח בבירור תלונה שהוגשה בעילום שם.

תוכן התלונה
  1. 4. התלונה תכיל –

(1)  את פרטי המתלונן, את שמו של השופט שעליו מלין המתלונן, ואם אין בידו לנקוב בשמו, יציין כל פרט אחר המסייע לזיהויו;

(2)  תיאור מפורט של המעשה שעליו היא נסבה, המועד שהתרחש בו וכל פרט אחר שהוגע לה, ויצורף לה כל מסמך שיש בו כדי לסייע לבירורה היעיל; במקרה של תלונה על כמה אירועים, יצוין כל אירוע ואירוע בנפרד.

תלונה חוזרת
  1. 5. הגיש אדם תלונה בקשר לאירוע שלגביו הגיש אותו אדם תלונה בעבר, יציין זאת במפורש ויפרט את פרטי התלונה הקודמת ואת הנימוקים להגשתה מחדש.
המצאת מסמכים
  1. 6. (א) המצאת מסמכים למתלונן, למגיש התלונה, לנילון ולכל אדם אחר, וזימונם לדיון ככל שיידרש, תיעשה בדואר, בפקס, בטלפון או בכל דרך אחרת שהנציב יראה לנכון, לפי המקרה.

(ב)  המצאת תלונה של אדם המוחזק במשמורת והמצאת מסמכים מאת הנציב לאדם במשמורת, תיעשה באמצעות מנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר או מפקד מיתקן הכליאה, לפי הענין.

תוספת

(תקנה 3(א))

]תלונה[

י”ג בתשרי התשס”ד (9 באוקטובר 2003)             יוסף (טומי) לפיד

שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

 

* פורסמו ק”ת תשס”ד מס’ 6270 מיום 27.10.2003 עמ’ 16.

Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות