חוק לתיקון סדר הדין האזרחי המדינה כבעל דין, תשי”ח-1958

חוק לתיקון סדר הדין האזרחי המדינה כבעל דין, תשי”ח-1958
Spread the love

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – סדר דין בבי”ד שונים

תוכן ענינים

סעיף 1 הגדרות Go 2
סעיף 2 דין המדינה לענין הליך Go 2
סעיף 3 הליכים שהמדינה צד להם Go 2
סעיף 4 ייצוג המדינה Go 2
סעיף 5 ללא כותרת Go 2
סעיף 6 ביצוע פסק דין לטובת המדינה Go 2
סעיף 7 ביצוע פסק דין נגד המדינה Go 2
סעיף 8 סדרי דין ואגרות Go 2
סעיף 9 הוצאות Go 2
סעיף 10 שמירת דינים Go 2
סעיף 11 מוסד המדינה שאינו תאגיד Go 2
סעיף 12 הוראות מעבר Go 2
סעיף 13 ביטול Go 2
סעיף 14 ביצוע ותקנות Go 2

חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי”ח-1958*

הגדרות
 1. בחוק זה –

“הליך” – הליך משפטי בענין אזרחי, לרבות הליך בפני פקיד מסדר כמשמעותו בפקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין).

דין המדינה לענין הליך
 1. לענין הליך דין המדינה כדין כל אדם.
הליכים שהמדינה צד להם
 1. הליך שהמדינה צד לו, יוגש ויתנהל –

(1)  בשם מדינת ישראל כתובעת, כמבקשת או כמערערת, או

(2)  נגד מדינת ישראל כנתבעת או כמשיבה.

ייצוג המדינה
 1. בכל הליך שהמדינה צד לו תיוצג המדינה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו.
(תיקון מס’ 1)
תשנ”ט-1998
 1. (בוטל).

מיום 17.1.1999

תיקון מס’ 1

ס”ח תשנ”ט מס’ 1695 מיום 18.12.1999 עמ’ 34 (ה”ח 2751)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

צווי מניעה וביצוע בעין

 1. לא ייתן בית המשפט סעד נגד המדינה בדרך צו מניעה או ביצוע בעין; והוא כשאין בחוק הוראה אחרת.
ביצוע פסק דין לטובת המדינה
 1. פסק דין שניתן לטובת המדינה דינו לענין הוצאה לפועל כדין כל פסק דין.
ביצוע פסק דין נגד המדינה

(תיקון מס’ 1)
תשנ”ט-1998

 1. פסק דין שניתן נגד המדינה, יועבר על ידי שר המשפטים לשר האוצר, ויבוצע על ידי שר האוצר, ודיני ההוצאה לפועל של פסקי דין לא יחולו.

מיום 17.1.1999

תיקון מס’ 1

ס”ח תשנ”ט מס’ 1695 מיום 18.12.1999 עמ’ 34 (ה”ח 2751)

 1. פסק דין שניתן נגד המדינה ושאין עליו ערעור, יועבר על ידי שר המשפטים לשר האוצר, ויבוצע על ידי שר האוצר, ודיני ההוצאה לפועל של פסקי דין לא יחולו.
סדרי דין ואגרות
 1. סדרי הדין החלים על הליכים יחולו על הליכים של המדינה או נגדה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובלבד שהמדינה לא תהיה חייבת לשלם אגרה, להפקיד פקדון או לתת ערובה או בטוחה.
הוצאות
 1. לענין הוצאות משפט, דין המדינה כדין כל בעל דין, ודין המדינה כשהיא מיוצגת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו כדין בעל דין המיוצג על ידי עורך דין.
שמירת דינים
 1. חוק זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר, והוא אינו חל על ענינים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בועדת ערעורים או עררים.
מוסד המדינה שאינו תאגיד
 1. לענין חוק זה, דין מוסד המדינה שאינו תאגיד כדין המדינה.
הוראות מעבר
 1. היה ענין תלוי ועומד בבית משפט לפני תחילתו של חוק זה, רשאים בעלי הדין להגיש או לנהל הליכים באותו ענין לפי הדין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, ולא תישמע טענה שהליך בענין הוגש או התנהל שלא לפי הוראות חוק זה.
ביטול
 1. פקודת המשפטים הממשלתיים – בטלה.
ביצוע ותקנות
 1. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות דרכי ביצועם של פסקי דין שניתנו נגד המדינה.

דוד בן-גוריון                      פנחס רוזן

ראש הממשלה                            שר המשפטים

יצחק בן-צבי

נשיא המדינה

* פורסם ס”ח תשי”ח מס’ 251 מיום 6.4.1958 עמ’ 118 (ה”ח תשי”ח מס’ 336 עמ’ 153).

תוקן ס”ח תשנ”ט מס’ 1695 מיום 18.12.1998 עמ’ 34 (ה”ח תשנ”ט מס’ 2751 עמ’ 1) – תיקון מס’ 1; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות