היוועדות חזותית וידאו קונפרנס בהארכת מעצר ושחרור בערובה

היוועדות חזותית וידאו קונפרנס בהארכת מעצר ושחרור בערובה
Spread the love

היוועדות חזותית (וידאו-קונפרנס)
בהליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה

סקירה משווה –
מוגשת לוועדת החוקה, חוק ומשפט
הכנסת
מרכז המחקר והמידע, י’ בטבת תשס”ז, 31 בדצמבר 2006
כתיבה: עו”ד דינה צדוק, אישור: עו”ד הודיה קין, ראש צוות, עריכה לשונית: מערכת “דברי הכנסת”.
הכנסת, מרכז המחקר והמידע
קריית בן-גוריון, ירושלים 91950

מבוא

מסמך זה הוכן לבקשת הלשכה המשפטית בכנסת לקראת דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה), התשס”ה 2005- (להלן: הצעת החוק). מטרת הצעת החוק ליצור הסדר שיאפשר תחליף לנוכחות פיזית של עצור בבית-המשפט בין (videoconferencing) בשלב הדיון במעצרו לפני הגשת כתב אישום נגדו, באמצעות היוועדות חזותית העצור לבין בית-המשפט. ברקע ההצעה עומדים הקשיים והסרבול בהבאת עצורים לבית-המשפט לצורך השתתפותם בדיונים אלו, הכרוכה לעתים בפגיעה בכבוד העצורים.

1. לפי שעה, הצעת החוק מוצעת כהוראת שעה לשנה כדי לבחון את השלכותיה. הצעת החוק תחול בשלב זה רק על דיונים להארכת מעצר ולשחרור בערובה לפני הגשת כתב אישום, ורק על נאשם בגיר שהוא מיוצג ונתן את הסכמתו לכך.

היוועדות חזותית היא התקשרות בין אנשים הנמצאים בשני מקומות (או יותר) באמצעות טכנולוגיה המאפשרת לאנשים לראות ולשמוע זה את זה. שימוש בהיוועדות חזותית בהליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה מאפשר לקיים את ההליכים כאשר העצור נמצא בבית-המעצר, בלי שיהיה צורך להביאו לבית המשפט. בבית-המשפט יש מסך (אחד או יותר) המאפשר לכל הנוכחים לצפות בעצור, מערכת שמע המאפשרת לשמוע את דבריו וכן מצלמה (אחת או יותר) שמצלמת את המתרחש שם ומתמקדת במי שמדבר. בבית-המעצר העצור יושב בחדר המיועד לכך, שבו מסך שעליו הוא רואה את התמונה מבית- המשפט, מערכת שמע לשמיעת הדברים הנאמרים בבית-המשפט ומצלמה המצלמת אותו. התמונות והקולות מבית-המשפט ומבית-המעצר מועברים בו-בזמן.

במסמך תוצג סקירה משווה של הסדרים חוקיים המאפשרים שימוש בהיוועדות חזותית במסגרת
הליכים פליליים, מתוך התמקדות בתנאים לשימוש בהיוועדות חזותית בהליכי הארכת מעצר ושחרור ובמדינת New South Wales בערובה. בסקירה מוצגים הסדרים באוסטרליה (במערכת הפדרלית, במדינת ויקטוריה), בארה”ב (במערכת הפדרלית ובמדינת קליפורניה), בבריטניה ובקנדה (במערכת הפדרלית).

עוד יוצגו המלצות לחקיקה בנושא של ועדות ציבוריות שבחנו אפשרות לשימוש בהיוועדות חזותית באירלנד ובדרום-אפריקה.

לאחר הסקירה ייוחד פרק לתוצאות המעשיות של הפעלת הסדרים של היוועדות חזותית בהליכים
פליליים. יוצגו בו מידע בדבר הרחבת השימוש בטכנולוגיה של היוועדות חזותית לאחר הפעלתה במסגרת תוכניות הרצה (פיילוט) בכמה מדינות ומידע נוסף המעיד על שביעות הרצון של מדינות המשתמשות בטכנולוגיה זו.

בהמשך יוצגו בקצרה שאלות – אשר נותרו ללא הכרעה גם במדינות המפעילות את הטכנולוגיה במידה רבה של שביעות רצון – בדבר ההשלכות הפסיכולוגיות של השימוש בטכנולוגיה, איכות הייצוג המשפטי הניתן לעצור ויעילותה הכלכלית של השיטה.
בסוף המסמך תוצג טבלה המסכמת בקצרה את עיקרי הממצאים בסקירה המשווה.

1. תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (היוועדות חזותית – הוראת שעה), התשס”ה-2004.

מהסקירה המשווה עולים הממצאים האלה:

ההסדרים לשימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים נבדלים אלה מאלה בכמה סוגיות, ובהן:

• סוגי ההליכים שבהם משמשת היוועדות חזותית – החקיקה במדינות שנסקרו מפרטת את סוגי
ההליכים שאפשר להשתמש בהם בהיוועדות חזותית. ככלל, מדובר בהליכים מקדמיים למשפט (כגון דיונים להארכת מעצר ודיונים לשחרור בערובה). עם זאת, יש מדינות שבהן בית-המשפט מוסמך להורות על שימוש בהיוועדות חזותית גם בשלבי המשפט עצמו, אך כחריג לכלל ובהתקיים תנאים נוספים המפורטים בחוק.

• דרישה להסכמת העצור או הנאשם – ברוב המדינות שנסקרו לא נדרשת הסכמת העצור או הנאשם לשימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים מקדמיים. הסכמה כזאת נדרשת כאשר מדובר בקטינים, וכן כאשר השימוש בהיוועדות חזותית מתאפשר במהלך המשפט עצמו (ובייחוד בשלב שבו נשמעות עדויות).

• תחולת ההסדר על קטינים – ברוב המדינות שנסקרו החקיקה שמסדירה את השימוש בהיוועדות חזותית אינה מבחינה בין נאשם בגיר לקטין, אך ייתכן שבמדינות אלו חלות על הליך פלילי של וויקטוריה) השימוש בהיוועדות New South Wales) קטינים הוראות אחרות. במדינות אוסטרליה חזותית עם קטינים ייעשה כחריג לדרישת הנוכחות הפיזית של הקטין ובהוראת בית-המשפט. בדרום-אפריקה מוצע שההסדר יחול רק על בגירים.

• חסיון הקשר בין הנאשם או העצור לבין עורך-דינו – באוסטרליה, בקליפורניה, באירלנד ובדרום-
אפריקה החוק קובע הוראות בדבר הצורך להבטיח את חסיון הקשר בין הנאשם לעורך-דינו.
יצוין כי מבדיקה שערך המשרד לביטחון פנים בשנת 2004 עולה כי אין הסדרה חוקית של שימוש בהיוועדות חזותית עם עצורים או נאשמים בהולנד, בפורטוגל, בצרפת, בשבדיה ובשווייץ.

2. עוד יצוין כי באיטליה נחקק ב 1992- חוק שאִפשר לראשונה שימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים הורחב השימוש (long distance) לצורך חקירת עדי מדינה. ב-1998, במסגרת חוק למשפטים מרחוק בהיוועדות חזותית, וכיום אפשר להשתמש בה לניהול המשפט עצמו, להופעה בפני השופט בלשכתו ולחקירת עדי מדינה בתיקים חמורים בעבירות של פשע מאורגן (מאפיה), חטיפה, סחר בסמים וכדומה.

3.השימוש בהיוועדות חזותית בהליך פלילי ייעשה רק בהסכמת השופט היושב בדין. הסניגור יחליט אם הוא מעוניין להיות בעת הדיון בבית-המשפט או במקום שבו נמצא לקוחו, וסגנו של הסניגור יוכל למלא את מקומו במקום השני. יש לאפשר לסניגור ולסגנו לשוחח באופן חסוי עם הלקוח ובינם לבין עצמם.

שימוש בהיוועדות חזותית – טיעונים בעד ונגד:

4. כנגד השימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים כתחליף לנוכחות פיזית של הנאשם מועלות טענות המבוססות על שלושה נימוקים עיקריים:

• זכות הנאשם להיות נוכח במשפט המתנהל נגדו מוכרת כזכות יסוד. זכות זו נגזרת מזכותו של
הנאשם להליך הביאס קורפוס (כדי שבית-המשפט יבדוק אם לא נפגעו זכויותיו ואם הוא מוחזק
במעצר כדין), וכן מזכותו של הנאשם להתעמת עם העדים שמעידים נגדו ולחקור אותם כדי לאפשר לו להזים עדויות מפלילות. כאשר נאשם נדרש להופיע בדיון פלילי המתנהל נגדו באמצעות היוועדות חזותית, זכות יסוד זו עלולה להיפגע.

• חשש מפגיעה בחסיון הקשר בין הנאשם לעורך-דינו. אם הנאשם העצור אינו מגיע לבית-המשפט אלא מופיע בדיונים המתנהלים נגדו בהיוועדות חזותית, אין לו הזדמנות להיוועץ בעורך-דינו ביחידות. כפועל יוצא, יוגדלו העלויות לעורכי-הדין, ובייחוד לסניגוריה הציבורית, שכן הם יידרשו לקיים ביקורים רבים יותר בבתי-המעצר כדי לנהל מפגשים חסויים עם לקוחותיהם.

• צורך בקשר בלתי-אמצעי בין הנאשם לבית-המשפט. אדם שמבקש את יומו בבית-המשפט מעוניין בקשר עין בלתי-אמצעי עם השופט היושב בדין, ויש חשש (בייחוד במשפטים עם מושבעים) שהופעתו ותפגע ביחס כלפיו. (De-humanizing) על-גבי מסך תפחית מהאנושיות שלו מנגד, לשימוש בהיוועדות חזותית יש יתרונות רבים, ואפשר לסווגם לשלושה תחומים מרכזיים:

• חיסכון במשאבים, בעיקר בתחומים האלה:

*חיסכון בהוצאות הסעת העצורים מבית-המעצר לבית-המשפט ובחזרה;

*חיסכון בעלויות כוח-אדם בבתי-המעצר – הפחתת מספר העוסקים בהעברת עצורים וחיסכון
בזמן הכנת העצורים להעברה לבתי-המשפט;

*הגברת היעילות וחיסכון בזמן שיפוטי (שעות ההמתנה להגעת הנאשם);

*ביטול הצורך בקיום תאי מעצר בתוך בתי-המשפט ובתחזוקתם; אם בדיון השופט מחליט על שחרור העצור – תהליך השחרור חסכוני יותר בזמן ובמשאבים, שכן אין צורך להמתין להעברה בחזרה לבית-המעצר לפני השחרור.

5. עו”ד שמרית רגב, דוברת לשכת עורכי הדין בישראל, “לשכת עורכי הדין מתנגדת נחרצות לקיום דיוני מעצר באמצעות וידיאו קונפרנס”, הודעת דוברת לשכת עורכי-הדין בישראל, 1 בנובמבר 2006:

• הגברת הביטחון הן לעצורים (באמצעות הגבלת המגע בינם לבין עצורים אחרים ובינם לבין גורמים חיצוניים במהלך ההעברה לבית-המשפט ובחזרה) והן לצוות בית-המעצר, לעובדי בית-המשפט ולציבור (באמצעות הפחתת המגע הישיר עם העצורים).

• מבחינת העצורים ההסדר מגביר את הנוחות וחוסך מהם את הצורך להיטלטל מבית-המעצר לתאי המעצר בבית-המשפט ומשם לאולם ובחזרה. ההסדר אף מונע פגיעה בכבודם של העצורים ומאפשר להם להישאר בבית-המעצר בלי שייערך חיפוש על גופם ובלי להיכבל באזיקים בתהליך ההעברה לבית-המשפט.

הסדרים חוקיים לשימוש בהיוועדות חזותית
2.1 . אוסטרליה
Federal ) היוועדות חזותית בבית-המשפט הפדרלי מוסדרת בחוק בית-המשפט הפדרלי של אוסטרליה החוק, כפי שתוקן ב- 2002 , מסמיך את בית-המשפט בכל הליך המתנהל .(Court of Australia Act 1976 בפניו להורות כי אדם, באוסטרליה או מחוצה לה, יופיע בפניו באמצעות היוועדות חזותית או חיבור ובלבד שמתקיימים תנאים טכניים מתאימים. ,(audio link) שמע
ואולם, רוב רובו של המשפט הפלילי באוסטרליה מוסדר ברמת המדינות והטריטוריות, ולכן ברמה הפדרלית אין חקיקה ספציפית הנוגעת להיוועדות חזותית לשם הארכת מעצר או שחרור בערובה. מנגד, ברמת המדינות, החקיקה בדבר שימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים מפותחת מאוד.

להלן דוגמאות של החקיקה בשתי מדינות:
New South Wales (NSW) .2.1.1
השימוש בהיוועדות חזותית ובהיוועדות שמע במדינה מוסדר בחוק הראיות (חיבורי שמע וחיבורים בחוק נקבע כי חובה או זכות של אדם .[Evidence (Audio and Audio Visual Links) Act 1998] ( חזותיים יכולות להתממש באמצעות הופעתו בהיוועדות חזותית או בהיוועדות NSW- להתייצב בפני בית-משפט ב שמע.
מכתבים בדואר אלקטרוני, Bruce Finlay, Principal Registry Assistant Director, Federal Court of Australia.

במאי 2006, Evidence : בנוגע לשימוש בהיוועדות חזותית לקשר עם אדם שנמצא בניו-זילנד יש חוק פדרלי נפרד המסדיר את הנושא .and Procedure (New Zealand) Act 1994
תוקן בשנת 2005 , וכיום הוא מאפשר גביית עדויות באמצעות חיבור וידאו ( (Crimes Act 1914) חוק העבירות הפדרלי Federal Court of Australia Act ) בעבירות הקשורות לטרור; חוק בית-המשפט הפדרלי של אוסטרליה (video link 1976 ) קובע כללים למתן עדות ולהופעה באמצעות היוועדות חזותית.

ההסמכה בחוק היא לשימוש בהיוועדות חזותית (הכוללות שמע ווידאו) או בהיוועדות NSW- 3 לחוק. יצוין כי ב A סעיף שמע בלבד.

הוראות החוק בדבר שימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים נוגעות לעצורים בבתי-מעצר בתחום
הכוללים דיוני הארכת מעצר, (preliminary criminal proceedings) • בהליכים פליליים מקדמיים שאינו קטין חייב להופיע (accused detainee) הקראת כתב אישום ושחרור בערובה – נאשם עצור באמצעות היוועדות חזותית, אלא אם כן בית-המשפט מורה אחרת. NSW- בפני בית-המשפט, הנאשם יכול להעיד ולטעון את טיעוניו באמצעות החיבור. בית-המשפט יורה לנאשם להופיע פיזית satisfied that it is in the interests of the ) רק אם הוא משוכנע שהדבר נכון משיקולי צדק .(administration of justice הכוללים דיונים בדבר כשירות (relevant criminal proceedings)

• בהליכים פליליים רלוונטיים, הנאשם לעמוד לדין, הליכי המשפט, מעמד מתן גזר-הדין ודיון בערעור – נאשם עצור שאינו קטין חייב להופיע פיזית בפני בית-המשפט, אלא אם כן בית-המשפט מורה אחרת. הנאשם יוכל להופיע באמצעות היוועדות חזותית בהסכמת הצדדים או על-פי הוראת בית-המשפט, וזה יורה כך רק אם הוא משוכנע שהדבר יקדם שיקולי צדק. בכלל שיקוליו, חובה על בית-המשפט להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולים האלה: הסיכון לפגיעה בביטחון האישי של הנאשם ושל אחרים בשל הבאתו לבית-המשפט; הסיכון לבריחת הנאשם או ניסיון בריחה; התנהגות הנאשם כשהובא בפני בית- המשפט בעבר; התנהגות הנאשם במעצר.

חייב להופיע פיזית בפני (accused child detainee) • הוראות בדבר קטינים – נאשם עצור שהוא קטין בית-המשפט, הן בהליכים פליליים מקדמיים והן בהליכים פליליים רלוונטיים, אלא אם כן בית- המשפט מורה אחרת. הקטין יוכל לבקש להופיע באמצעות היוועדות חזותית, בהסכמת הצדדים להליכים. בית-המשפט יורה על הופעת הקטין באמצעות היוועדות חזותית רק אם הוא משוכנע, לאחר שקילת כל הנסיבות הרלוונטיות לתיק, שהדבר יקדם שיקולי צדק. בכלל שיקוליו בית-המשפט רשאי להביא בחשבון את השיקולים שפורטו לעיל.

• בכל המקרים שבהם משמשת היוועדות חזותית, יש להבטיח קיום אמצעים שיאפשרו קשר חסוי בין החשוד העצור המופיע בהיוועדות חזותית לבין עורך-דינו אם זה נמצא בבית-המשפט.

• בכל המקרים המנויים לעיל, בית-המשפט רשאי להורות על סטייה מהכלל הקבוע בכל מקרה,
לבקשת צד להליכים או מיוזמתו.
לבין מקומות אחרים, ובהם: מקומות NSW- החוק קובע הוראות בדבר שימוש בהיוועדות חזותית בין בית-המשפט כגון בתי-מעצר); מקומות במדינות ובטריטוריות אחרות של אוסטרליה (החוק מבחין בין מדינות אשר יש ) NSW במדינת
לבין המדינות האחרות [participating states– ” להן הוראות חוק דומות במהותן להוראות חוק זה [“מדינות משתתפות
באוסטרליה); מקומות מחוץ לאוסטרליה (למעט ניו-זילנד, אשר בנוגע אליה, כאמור, יש חוק נפרד ברמה הפדרלית).
10 5 לחוק. BA סעיף
11 5 לחוק. BB סעיף
12 נקבעו שיקולים נוספים שעל בית- (District Court Rules) 5 לחוק. בסעיף 53.16 לכללי בית-המשפט המחוזי BBA סעיף
המשפט לשקול בהכרעתו אם להורות על הופעתו של קטין באמצעות היוועדות חזותית. הכללים מופיעים באתר האינטרנט
:(Australasian Legal Information Institute) של המוסד למידע משפטי של אוסטרליה
. תאריך הכניסה: 23 במאי 2006 ,http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/dcr1973236/s53.16.html
13 5 לחוק. BC סעיף
עמוד 6 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
• השימוש בהיוועדות חזותית ייעשה רק אם במקום שבו הנאשם נמצא יש חיבורי שמע וחיבורי וידאו
המאפשרים לאנשים שבבית-המשפט לראות ולשמוע את הנאשם ולהפך.
עמוד 7 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
2.1.2 . ויקטוריה
בפרק בנושא (Evidence Act 1958) השימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים מוסדר בחוק הראיות
שנחקק בשנת 14.1997 פרק זה חל על עצורים ועל נאשמים בשלבים שלפני תחילת משפטם. החוק קובע
את התנאים הטכניים לקיום היוועדות חזותית 15 ומסמיך את הנשיא בכל בית-משפט לקבוע הוראות
ביצוע של החוק. 16
בנוגע לעצורים ונאשמים בגירים, החוק קובע כדלקמן:
• נאשם או עצור בגיר הנדרש להופיע בפני בית-המשפט יופיע בהיוועדות חזותית בהליכים שלהלן,
אלא אם כן בית-המשפט הורה אחרת:
1) שחרור בערובה; )
2) הארכת מעצר (לאחר שהובא בעבר בפני שופט להארכת מעצרו בפעם הראשונה); )
;Special mention hearing or committal mention hearing (3)
4) בקשות לדחיית מועד דיון; )
אלא אם כן הדבר נעשה ביום המשפט. ,(arraignment) 5) הקראת כתב אישום )
בית-המשפט יורה, מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים, על נוכחותו הפיזית של הנאשם או העצור אם
זו דרושה משיקולי צדק או אם לא סביר שהנאשם או העצור יופיע בהיוועדות חזותית.
• נאשם או עצור בגיר הנדרש להופיע בפני בית-המשפט יהיה נוכח פיזית בבית-המשפט בהליכים
שלהלן, אלא אם כן בית-המשפט הורה אחרת:
1) הליך לאשפוז כפוי או לבדיקת כשירותו לעמוד לדין; )
2) מהלך המשפט; )
3) גזירת הדין; )
4) הליכי ערעור. )
בית-המשפט יורה, מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים, על הופעתו של הנאשם או העצור בהיוועדות
חזותית אם הדבר אינו מנוגד לשיקולי צדק והוא סביר בנסיבות העניין. אם בקשה כאמור הוגשה
שלא בהסכמת כל הצדדים להליך, ייעתר לה בית-המשפט רק אם הוא משוכנע שמתקיימות נסיבות
יוצאות דופן.
14 Part IIA – Use of Audio Visual and Audio Links, sections 42C-42Y.
15 הדרישה הטכנית שהחוק קובע היא שבבית-המשפט ובבית-המעצר יש מערכות המאפשרות לכל האנשים הרלוונטיים
בבית-המשפט לראות ולשמוע את העצור ולהפך. יצוין כי החוק מאפשר שימוש בהיוועדות שמע בלבד בהליכים מסוימים,
אך נאשם בהליך פלילי יופיע רק אם יש חיבור חזותי ובהתקיים התנאים המפורטים לעיל.
16 מופיעות באתר האינטרנט של בית-המשפט: (Magistrates’ Court Victoria) הוראות ביצוע בבית-משפט השלום במדינה
http://www.magistratescourt.vic.gov.au/CA256902000FE154/Lookup/Chief_Magistrates_Directions/$file/p
.d1004.pdf
עמוד 8 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
• עצור המובא בפני שופט בפעם הראשונה לאחר מעצרו – יש לאפשר לו להיות נוכח פיזית בבית-
המשפט, אלא אם כן הוא מסכים להופיע בהיוועדות חזותית.
• בהליכים שלא צוינו לעיל, בית-המשפט רשאי להורות, מיוזמתו או לבקשת צד להליכים, כי נאשם
או עצור בגיר יופיע באמצעות היוועדות חזותית אם הדבר אינו מנוגד לשיקולי צדק.
בנוגע לעצורים ונאשמים קטינים החוק קובע:
• נאשם או עצור קטין הנדרש להופיע בפני בית-המשפט יהיה נוכח פיזית בבית-המשפט אלא אם כן
בית-המשפט הורה אחרת.
• בית-המשפט רשאי להורות, מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים, על הופעתו של הנאשם או העצור
הקטין בהיוועדות חזותית אם הדבר אינו מנוגד לשיקולי צדק והוא סביר בנסיבות העניין. אם בקשה
כאמור הוגשה שלא בהסכמת כל הצדדים להליך, ייעתר לה בית-המשפט רק אם הוא משוכנע
שמתקיימות נסיבות יוצאות דופן.
• אם הוראה כאמור אינה מנוגדת לשיקולי צדק, על בית-המשפט לשקול בכלל שיקוליו כיצד תשפיע
החלטתו על יכולתו של הקטין להבין את ההליך, לתקשר עם עורך-דינו ולתת לו הוראות.
החוק קובע כי קשר שנערך בהיוועדות חזותית בין עצור או נאשם לעורך-דינו הוא חסוי כאילו נערך
בפגישה פיזית ביניהם.
2.2 . ארה”ב
השימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים בארה”ב נרחב. לפי ההערכה, היא משמשת במאות בתי-
משפט אם לא למעלה מזה, הן במערכת הפדרלית והן במערכת המדינתית, אך אין מידע על המספר
המדויק של בתי-המשפט שבהם היא מופעלת. 17 להלן נסקור את ההוראות הרלוונטיות במערכת
הפדרלית ובמדינת קליפורניה.
2.2.1 . המערכת הפדרלית
אשר חלים על כל ,(Federal Rules of Criminal Procedure) הכללים הפדרליים של הפרוצדורה הפלילית
ההליכים הפליליים בכל הערכאות בבתי-משפט פדרליים, תוקנו בשנת 2002 כדי לקבוע במפורש הוראות
בדבר שימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים. 18 על-פי הכללים אפשר להשתמש בהיוועדות חזותית
בדיוני שחרור בערובה 19 והארכת מעצר 20 בהסכמת העצור או הנאשם.
17 Fredric I. Lederer, “The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s – and Tomorrow’s –
High Tech Courtrooms”, The International Society for the Reform of Criminal Law, December 9th, 2002,
at: http://www.isrcl.org/Papers/Lederer.pdf; The Los-Angeles County Citizens’ Economy and Efficiency
Commission, “Video Arraignment and Its Potential for Use in the County Criminal Justice System”,
November 2004, at: http://eec.co.la.ca.us/publications/html/cntyops/0411-VideoArraigRpt.asp, viewed:
May 22nd, 2006.
18 Federal Rules of Criminal Procedure, at: http://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/, viewed: May 22nd, 2006.
19 כלל 5, הכללים הפדרליים לפרוצדורה פלילית.
עמוד 9 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
2.2.2 . מדינת קליפורניה
21 נקבעו הוראות בדבר השימוש בהיוועדות (California Penal Code) בחוק העונשין של קליפורניה
בהליכים פליליים. (two way electronic audiovideo communication) חזותית
אם הנאשם עצור בבית-מעצר במחוז שבו הוא נשפט, בית-המשפט רשאי להתיר שימוש בהיוועדות
ולשם (arraignment) להקראת כתב האישום ,(initial court appearance) חזותית להופעה הראשונית
וזאת בהסכמת הנאשם שתינתן בכתב. אם הנאשם ,(plea) קבלת תשובתו של הנאשם על כתב האישום
מיוצג – על עורך-דינו להיות עמו (בבית-המעצר) בהופעה הראשונית ובהקראת כתב האישום, אולם אם
nolo ) והנאשם אינו מתכוון להודות בכתב האישום או לסרב להשיב (felony) מדובר באישום בפשע
על עורך-הדין להיות עם הנאשם או בבית-המשפט. בית-המשפט יכול להורות על נוכחות – (contendre
פיזית של הנאשם בבית-המשפט.
Department of ) לעומת זאת, בהליך פלילי שמתנהל נגד אסיר בבית-סוהר מדינתי, שירות בתי-הסוהר
רשאי להחליט על שימוש בהיוועדות חזותית בין הנאשם לבית-המשפט ללא הסכמת (Corrections
הכרעת הדין ומתן גזר-הדין. ,(trial) הנאשם, בכל הליך למעט הופעה ראשונית, שלב שמיעת העדויות
ואולם, בית-המשפט רשאי להורות על נוכחותו הפיזית של הנאשם כאשר הדבר דרוש לדעתו. אם הנאשם
מיוצג – על עורך-דינו להיות עמו (בבית-המעצר) בהקראת כתב האישום, אולם אם מדובר באישום
על – (nolo contendre) והנאשם אינו מתכוון להודות בכתב האישום או לסרב להשיב (felony) בפשע
עורך-הדין להיות עם הנאשם או בבית-המשפט. אם עורך-הדין אינו נמצא עם הנאשם – יש להבטיח קו
טלפון ופקסימיליה שיאפשרו להם לתקשר באופן חסוי, אך אין בכך כדי למנוע מעורך-הדין להיות עם
הנאשם.
2.3 . בריטניה
22 קובע את סמכות בית-המשפט להורות (Crime and Disorder Act 1998) חוק העבירות והפרות הסדר
על שימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים מקדמיים המתקיימים לפני תחילת המשפט, 23 כל עוד
קיימים התנאים המתאימים לכך בבית-המעצר.
אשר לא נותן הוראה לשימוש בהיוועדות חזותית במקרים שבהם (magistrates’ court) בית-משפט שלום
הוא מוסמך לעשות כן – ינמק את החלטתו.
20 כלל 10 , הכללים הפדרליים לפרוצדורה פלילית.
21 סעיפים 977-977.2 לחוק.
22 .Use of live television links at preliminary hearings : סעיף 57 לחוק שכותרתו
23 שלב השבעת המושבעים או השלב שבו בית- – (trial on indictment) שלב תחילת המשפט: במשפט על-פי כתב אישום
במשפט בהליך ;(the court accepts a plea of guilty) המשפט מקבל את הודעת הנאשם שהוא מודה בכתב האישום
השלב שבו בית-המשפט מתחיל בשמיעת עדויות התביעה או השלב שבו מתקבלת הודעת – (summary trial) מקוצר
הנאשם שהוא מודה בכתב האישום.
עמוד 10 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
2.4 . קנדה
מסדיר את השימוש בהיוועדות חזותית [Criminal Code (R.S., 1985, c. C-46)] החוק הפלילי הפדרלי
24 כדלקמן: (judicial interim release) בבתי-המשפט בקנדה בדיונים להארכת מעצר ושחרור בערובה
כאשר נוכחותו של עצור או נאשם דרושה לצורך שחרור ביניים על-ידי בית-המשפט, עליו להיות נוכח 􀂃
suitable ) פיזית, אלא אם כן השופט התיר לו להופיע באמצעות קשר טלקומוניקציה מתאים
שמקובל על השופט, לרבות באמצעות הטלפון. (telecommunication device
אם בדיון עתידים להישמע עדים ואין לנאשם אפשרות להופיע באמצעים שיאפשרו לו לתקשר עם 􀂃
בית-המשפט באופן חזותי ומילולי בו-בזמן, נדרשת הסכמת התובע והנאשם להיוועדות.
חוק זה חל גם על ההליכים הפליליים בבתי-המשפט במחוזות ובטריטוריות. יצוין כי השימוש בהיוועדות
חזותית במחוזות ובטריטוריות הוא נרחב. 25
אינם כוללים פירוט נוסף בדבר (Federal Court Rules, 1998) עוד יצוין כי כללי בתי-המשפט הפדרליים
התנאים לקיום היוועדות חזותית.

ועדות שהציעו נוסח חקיקה
בכמה מדינות מונו ועדות ציבוריות לבחינת השימוש בהיוועדות חזותית בהליכים פליליים, אך עד כה לא
מצאנו שהתקבלה חקיקה המסדירה זאת על סמך המלצותיהן. להלן ייסקרו טיוטות החוק שהציעו
הוועדות האלה באירלנד ובדרום-אפריקה.
3.1 . אירלנד 26
בשנת 2003 מינה השר לענייני משפטים, שוויון ורפורמה בחקיקה ועדה כאמור, והיא הגישה את
מסקנותיה בינואר 2005 . הוועדה נתבקשה לבחון את הפוטנציאל לשימוש בהיוועדות חזותית במסגרת
הליכים בבית-המשפט. במסקנותיה קבעה הוועדה כי יש להסדיר בחוק את השימוש בהיוועדות חזותית
24 בקנדה, כאשר חשוד נעצר ומובא בפני שופט, על השופט לצוות לשחררו ללא תנאי אלא אם כן התובע מוכיח כי יש להאריך
.(judicial interim release) את המעצר או לשחררו בתנאים מגבילים. שחרור על-ידי השופט נקרא שחרור ביניים שיפוטי
25 יש, נכון לאפריל 2006 , למעלה מ 70- מערכות של ציוד היוועדות חזותית בבתי-משפט, British Columbia כך למשל במחוז
בבתי-סוהר ובבתי-מעצר ברחבי המחוז; מידע מאתר האינטרנט של משרד המשפטים של המחוז:
Alberta תאריך הכניסה: 13 ביולי 2006 . במחוז ,http://www.ag.gov.bc.ca/courts/general/videoconferencing.htm
נערך בשנת 2004 פיילוט בכ 10- אתרים, ולאור הצלחתו הוחלט להרחיב את השימוש בהיוועדות חזותית לכ 50- אתרים
תאריך ,http://www.gov.ab.ca/home/index.cfm?page=1471 , נוספים; מידע מאתר האינטרנט של ממשלת המחוז
. הכניסה: 13 ביולי 2006
26 The Committee on Videoconferencing, “Report”, January 2005, on the internet site of the Department of
Justice, Equality and Law Reform, at: http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ697NFKen/$
File/VIDEOen.pdf.
עמוד 11 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
בבתי-המשפט באירלנד והציעה טיוטת חוק לדיון. 27 להלן עיקרי הוראות הטיוטה הנוגעים להליכים
פליליים:
החוק יחול על כל דיון בהליך פלילי – לפני המשפט, בזמן המשפט או לאחריו – למעט הדיונים 􀂃
האלה:
;(arraignment) 1) הקראת כתב אישום )
2) כל דיון אחר אשר לדעת בית-המשפט הוא יסודי להליך ו/או שעשויים להישמע בו עדויות; )
3) דיון בעניין כשירות החשוד לעמוד לדין. )
בית-המשפט יוסמך להורות כי העצור או הנאשם ייחשב לנוכח בבית-המשפט לצורך כל דיון אם 􀂃
live ) במהלך הדיון הוא מוחזק במעצר או במוסד אחר והוא מסוגל, באמצעות קשר טלוויזיה חי
לראות ולשמוע את בית-המשפט וכן להיראות ולהישמע בו. הוראה זו תינתן ,(television link
בהתקיים התנאים האלה:
1) במקום שבו הנאשם מוחזק קיימים התנאים הטכניים הדרושים; )
2) התנאים הטכניים מאפשרים לנאשם קו מאובטח לצורך קיום קשר חסוי עם עורך-דינו, אם )
הנאשם או עורך-הדין ביקשו זאת;
3) אופי הדיון מתאים לשימוש בהיוועדות חזותית; )
4) אין נסיבות הנוגעות ספציפית למקרה של הנאשם שיביאו לכך שנוכחותו הפיזית בבית-המשפט )
תהיה רצויה.
בית-המשפט לא ייתן הוראה כאמור אם ההוראה אינה הוגנת כלפי הנאשם או שהיא מנוגדת 􀂃
לשיקולי צדק.
במקרים שבהם בית-המשפט יוסמך ליתן הוראה על שימוש בהיוועדות חזותית ולא יעשה כן – יהיה 􀂃
עליו לנמק את החלטתו.
אם הנאשם או עורך-דינו מתנגדים למתן הוראה לשימוש בהיוועדות חזותית, ידון בית-המשפט 􀂃
בבקשת הנאשם להיות נוכח פיזית בהתחשב בתנאים למתן הוראה כאמור לעיל ומתוך התחשבות,
בין היתר, בגילו של הנאשם, בכשירותו, במורכבות הדיון ובמידה שבה רצוי שהנאשם יהיה נוכח
פיזית כדי לתת הוראות במהלך הדיון.
3.2 . דרום-אפריקה 28
בשימוש (South African Law Reform Commission) בדרום-אפריקה דנה הוועדה לרפורמה בחקיקה
בהיוועדות חזותית לשם דחיית מועדי דיון בהליכים פליליים כאשר הנאשם נתון במעצר. דוח הביניים
27 . שם, פרק 7
28 South African Law Reform Commission, “Project 113 – Report – The Use of Electronic Equipment in
Court Proceedings (Postponement of Criminal Cases via Audiovisual Link)” July 2003, on the internet site
of the Commission at: http://www.law.wits.ac.za/salc/report/pr113report.pdf.
עמוד 12 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
בנושא הוגש ביולי 2003 . הוועדה מצאה כי יש לעגן שימוש כזה בחקיקה, והציעה נוסח לתיקון חוק
הפרוצדורה הפלילית, 29 שבו בין היתר ההוראות האלה:
נאשם בגיר (שגילו מעל 18 ) שהופיע כבר בפני בית-המשפט ונשלח למעצר, ונדרש להופיע שנית בפני 􀂃
בית-המשפט – יופיע בפני בית-המשפט בהיוועדות חזותית בהליכים שלהלן, אלא אם כן בית-
המשפט מורה על נוכחותו הפיזית בפניו:
1) דחייה נוספת של הדיון; )
2) בקשה לשחרור בערובה; )
3) בקשת רשות ערעור, ערעור או דיון מחדש. )
הליכים שהתנהלו תוך שימוש בהיוועדות חזותית עם הנאשם כאמור לעיל, ייחשבו להליכים שנערכו 􀂃
בנוכחות הנאשם לכל דבר ועניין.
בית-המשפט יורה על נוכחותו הפיזית של הנאשם אם הדבר דרוש משיקולי צדק. 􀂃
השימוש בהיוועדות חזותית ייעשה רק אם בבית-המשפט ובמקום שבו הנאשם נמצא יש מערכות 􀂃
המאפשרות:
1) לאנשים בבית-המשפט לראות ולשמוע את הנאשם ולהפך; )
2) קשר חסוי בין הנאשם לעורך-דינו הנמצא בבית-המשפט, בכל מהלך הדיון וכן זמן קצר לפניו )
ואחריו, לרבות העברת מסמכים ביניהם באופן חסוי.
קשר שנערך בין הנאשם לעורך-דינו בהיוועדות חזותית הוא חסוי כאילו הוא נערך בפגישה פיזית 􀂃
ביניהם.

תוצאות מעשיות של השימוש בטכנולוגיה
4.1 . ארה”ב
4.1.1 . פנסילבניה
בסתיו 2004 הוגש לנציבות הפשיעה והעבריינות של פנסילבניה דוח ובו הערכה של מערכות ההיוועדות
במדינה. 30 הדוח מבוסס על (preliminary arraignments) החזותית המשמשות לדיוני מעצר ראשוניים
סקר שנערך במחוזות המדינה שהשתמשו בטכנולוגיה זו; ברובם הטכנולוגיה שימשה שנתיים או יותר.
29 Criminal Procedure Act, 51 of 1977, insertion of sections 159A-159D.
30 Karen Shastri & Holly Wald, “An Evaluation of Video Preliminary Arraignment Systems in Pennsylvania
– Final Report”, submitted to: Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency, Fall 2004, at:
www.pccd.state.pa.us/pccd/lib/pccd/stats/completedprojectdocs/asof2004/videoarrgnmntfinal.122004.pdf.
עמוד 13 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
בדוח נבחנו היקף השימוש בהיוועדות חזותית בבתי-מעצר ובתחנות משטרה ברחבי המדינה, הגורמים
המשפיעים על כך והשלכות השימוש בטכנולוגיה.
עמוד 14 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
מהדוח עולים, בין היתר, הממצאים האלה:
היקף השימוש בטכנולוגיה מושפע בין השאר מהיקף המעצרים, מסוג העבירות ומהשעות המקובלות 􀂃
להפעלת המערכת.
שימוש נרחב בטכנולוגיה במדינה עשוי להביא לידי חיסכון משמעותי בעלויות. 􀂃
משך דיון בהארכת המעצר באמצעות היוועדות חזותית הוא קצר יותר ב 72%- בממוצע ממשך דיון 􀂃
המתנהל בנוכחותו הפיזית של העצור. לפי הדוח, ייתכן שהדבר נובע מכך שכאשר העצור נוכח פיזית
יש אינטראקציה רבה יותר בין הגורמים המתדיינים.
היתרונות הלא-כלכליים של השימוש בטכנולוגיה הם בין השאר קיצור הזמן בין המעצר לדיון 􀂃
הראשוני, צמצום בהובלת העצורים, צמצום בהקצאת כוח-האדם הדרוש לשם קיום דיון הארכת
המעצר הראשוני והפחתת הסכנה לשלום הציבור.
לבסוף, הדוח ממליץ להרחיב את השימוש בטכנולוגיית ההיוועדות החזותית בהליכי הארכת מעצר
ראשוני למחוזות נוספים במדינה, לשפר אותה ולשקול את השימוש בה גם בהליכים אחרים.
31(Delaware County) מחוז דלאוור
מחוז דלאוור במדינת פנסילבניה הוא מן המובילים בארה”ב בשימוש בטכנולוגיית ההיוועדות החזותית
בהליכים פליליים ובהליכים אחרים. הטכנולוגיה הוכנסה לשימוש לראשונה בשנת 1996 , והשימוש בה
הורחב במשך השנים הן מבחינת מספר המערכות והן מבחינת סוגי ההליכים.
לפי הדוח השיפוטי של המחוז לשנת 2005 , יתרונות השימוש בטכנולוגיה הם בין היתר חיסכון בעלויות
הטיפול בעצורים והעברתם, קיצור זמן ההמתנה לדיון, שיפור הביטחון בבית-המשפט ובקהילה, קיצור
הדיונים וקיצור השהות במעצר לחלק מהעצורים.
4.1.2 . אוהיו 32
תופס (arraignments and hearings) השימוש בטכנולוגיה של היוועדות חזותית בהארכות מעצר ושימועים
תאוצה במדינה זו בשל החיסכון בעלויות וזירוז ההליכים. בשנת 1998 דווח על 57 בתי-משפט
המשתמשים בטכנולוגיה, בשנת 2002 – על 99 , ובסקר האחרון שפורסם באוקטובר 2006 דווח על 127
בתי-משפט שהשתמשו בהיוועדות חזותית, חלקם עם עצורים בבתי-מעצר מקומיים וחלקם עם עצורים
בבתי-מעצר מדינתיים.
31 County of Delaware Judicial Report 2005, at: http://www.co.delaware.pa.us/courts/Judical2005.pdf.
32 The Supreme Court of Ohio, “Technology and the Courts 2006 Survey”, October 2006, at:
http://www.sconet.state.oh.us/tech_services/biennial/2006.pdf.
עמוד 15 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
4.2 . בריטניה
המידע בפרק זה מבוסס בעיקרו על דוח של ועדה ציבורית באירלנד, שבדקה בשנת 2005 אפשרות
לשימוש בהיוועדות חזותית והמליצה על כך לאחר שבחנה את הפעלת המערכת במדינות אחרות (להלן:
הדוח האירי). 33 על-פי הדוח האירי, ככלל, בבתי-המשפט ובשירות בתי-הסוהר בבריטניה יש שביעות רצון
מהשימוש בטכנולוגיה, ומדווח על תקלות טכניות מעטות מאוד; על-פי רוב אלה מטופלות לפני פתיחת
הדיון בבית-המשפט.
4.2.1 . אנגליה וויילס 34
לפי הדוח האירי, מערכות להיוועדות חזותית מותקנות, נכון למועד הבדיקה, ב 157- בתי-משפט שלום,
וב 54- בתי-סוהר. 35 מתוכננת התקנה של 50 מערכות נוספות (Crown Courts) ב 28- בתי-משפט מחוזיים
בבתי-משפט מחוזיים. ההיוועדות החזותית משמשת בעיקר להארכת מעצר ולשחרור בערובה. רק
מגבלות תקציביות מונעות את הרחבת השימוש בטכנולוגיה באנגליה ובוויילס.
4.2.2 . סקוטלנד 36
בסקוטלנד מופעלת מערכת להיוועדות חזותית רק בין בית-משפט בגלזגו לבית-הסוהר 37 בגלזגו. המערכת
ולפגישות של אסירים עם עורכי דינם. שירות בתי- (full committal hearings) משמשת לשימועי מעצר
הסוהר של סקוטלנד ציין כי השימוש בהיוועדות חזותית הפחית את נטל העבודה הכרוך בהופעות בפני
בתי-המשפט. לשימוש בהיוועדות חזותית יש השפעה חיובית גם על העצורים, ובכללה הפחתת הלחץ
הכרוך בעזיבת בית-הסוהר ובחזרה אליו והשמירה על סדר-היום, ובכלל זה ביקורים, שעות ארוחה
רגילות, שעות התעמלות ופעילויות שגרתיות אחרות בבית-הסוהר.
4.2.3 . צפון-אירלנד 38
remand ) בעת הבדיקה הופעלה מערכת להיוועדות חזותית בהליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה למעלה מארבע שנים. המערכת הותקנה בשני אולמות משפט בבית- (hearings and bail applications
ב 11- בתי-משפט שלום ברחבי צפון אירלנד, ,(Royal Courts of Justice) המשפט המלכותי בבלפסט בשלושה בתי-סוהר 39 ובכמה תחנות משטרה.
33 The Committee on Videoconferencing, “Report”, January 2005, on the internet site of the Department of
Justice, Equality and Law Reform, at:
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ697NFK-en/$File/VIDEOen.pdf.
34 . הדוח האירי, פרק 2.2 , עמ’ 9
35 אך ככל הנראה הכוונה למקום שמוחזקים בו גם עצורים, שכן כאמור, המערכת משמשת שם לצורך ,prison : במקור
הליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה.
36 . הדוח האירי, פרק 2.3 , עמ’ 10
37 ראו הערה 35 לעיל.
38 . הדוח האירי, פרק 2.4 , עמ’ 10
39 ראו הערה 35 לעיל.
עמוד 16 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
שופטים, עובדי בתי-המשפט ועורכי-הדין הביעו תמיכה רבה בשימוש בטכנולוגיית ההיוועדות החזותית,
לאור הניסיון שצברו בשימוש בה במשך השנים.
גם משיחות עם העצורים עלה כי הם העדיפו את השימוש בהיוועדות חזותית על הנוכחות הפיזית בבית-
המשפט. בין הסיבות לכך: ( 1) הנוכחות בבית-המשפט היא חוויה קשה, ובכלל זה הנסיעה הלא-נוחה
ברכב הצפוף; ( 2) חשש שלא לקבל ארוחות חמות בזמן השהות בבית-המשפט; ( 3) חשש מפני המתנה
ממושכת בתאי המעצר בבית-המשפט, לפעמים עם עצורים נוספים, והכול לשם דיון קצר בבית-
המשפט. 40
4.3 . קנדה
4.3.1 . מחוז אלברטה 41
. פרויקט ההיוועדות החזותית באלברטה הופעל לראשונה במסגרת תוכנית הרצה (פיילוט) בשנת 2004
מאז הוא הורחב, וכיום הוא מקשר בין 53 נקודות בבתי-המשפט של המחוז ובבתי-המעצר. במסגרת
הפרויקט הוגברה היעילות בבתי-המשפט. לדברי האחראית לשירותי טכנולוגיה בבתי-המשפט במחוז,
השימוש בטכנולוגיה אינו פוגע בזכותו של העצור להיות נוכח בדיון, ואף מפחית את הסיכונים
הביטחוניים לצוות העובדים ולציבור בעת העברת העצורים.
42British Columbia 4.3.2 . מחוז
פרויקט ההיוועדות החזותית במחוז מחבר בין 34 נקודות בבתי-משפט בערכאות שונות במחוז ל 23- בתי-
מעצר ובתי-סוהר. בשנת 2005 נערכו יותר מ 12,500- דיוני שחרור בערובה והארכת מעצר באמצעות
היוועדות חזותית, ובשנת 2006 הצפי הוא כ 20,000- דיונים כאלה.

שאלות שנותרו פתוחות
גם במדינות שמשתמשות בטכנולוגיה של היוועדות חזותית עדיין יש כמה שאלות פתוחות. להלן יוצגו
שלוש שאלות שמקובל לחשוב כי בלי מחקר ומידע נוספים אי-אפשר להכריע בהן:
5.1 . ההשלכות הפסיכולוגיות של היוועדות חזותית
לשימוש בהיוועדות חזותית עשויות להיות השלכות פסיכולוגיות, הן על האופן שבו העצור נתפס בעיני
מי שנמצא בבית-המשפט והן על האופן שבו הוא חווה את ההליך המשפטי. 43
40 . עמ’ 52-55 ,A הדוח האירי, נספח
41 מכתב בדואר ,Faye Morrison, Director, Court Technology Services, Alberta Justice and Attorney General
. אלקטרוני, 16 בדצמבר 2006
42 מכתבים בדואר אלקטרוני, 2 באוגוסט 2006 ו 19- ,Ministry of Attorney General, Province of British Columbia
. בדצמבר 2006
43 Anne Bowen Poulin, “Criminal Justice and Videoconferencing Technology: The Remote Defendant”, 78
Tulane Law Review, 1089 (2004)
עמוד 17 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
בספרות מובע החשש מאובדן קשר העין הבלתי-אמצעי בין השופט לעצור ומכך שהופעתו של העצור על- ותפגע ביחס כלפיו.

44 (De-humanizing) גבי מסך תפחית מהאנושיות שלו.
בהקשר זה יש לציין כי בשנת 2001 פורסם מחקר ראשוני שביקש לבדוק את ההשפעה של פרספקטיבת הצילום על הערכת האמינות של הודאות חשודים. 45 מהמחקר עולה ששינויים קלים ולכאורה לא משמעותיים בפרספקטיבת הצילום עשויים להשפיע על מידת האשמה המיוחסת לחשוד. הדבר בולט במיוחד בקרב משתתפי הניסוי מהציבור הרחב (המתאימים לשמש חברי מושבעים), אך גם בקרב השופטים המקצועיים. 46 חשש נוסף שהעלו מומחים משפטיים בהקשר זה הוא שרק בבית-המשפט ירגיש העצור את חשיבות המעמד שבו הוא נמצא 47 ויקבל תחושה של השתתפות אמיתית בהליך. 48 לעומת זאת אחרים טוענים שהעצור ירגיש נוח יותר מחוץ למסגרת המאיימת של בית-המשפט. 49


5.2 . הייצוג המשפטי הניתן לעצור השימוש בהיוועדות חזותית מעלה שאלות בדבר איכות הייצוג המשפטי הניתן לעצור.
בספרות מובע חשש מפני הפגיעה באיכות הייצוג הניתן לעצור בשל הריחוק הפיזי בין העצור לעורך-דינו (אם עורך-הדין נמצא בבית-המשפט), או בין עורך-הדין לבית-המשפט (אם עורך-הדין נמצא עם לקוחו בבית-המעצר). 50 עם זאת, נשמעים גם קולות מנוגדים הקובעים חד-משמעית כי ההיוועדות החזותית אינה פוגעת בייצוג הניתן לעצור.

51. אשר למקום הימצאותו של הסניגור בעת הדיון, אין תשובה חד-משמעית. לא ברור אם עדיף שהסניגור
יהיה צמוד ללקוחו העצור בבית-המעצר (שאז לכאורה יש יתרון לתובע, הנמצא לבדו עם השופט); או בבית-המשפט לצד השופט והתובע (ואז מתעוררת שאלת הייצוג ההולם של העצור). אפשרות נוספת היא
שלעצור יהיו שני עורכי-דין, האחד יימצא עמו בבית-המעצר והשני בבית-המשפט. אך על-פי רוב הדבר
אינו מעשי מבחינה כלכלית, ואף אינו נותן פתרון מלא אם לא מתאפשר קשר ישיר בין שני עורכי-הדין. 52
אם עורך-הדין אינו צמוד ללקוחו, ייתכן שתיפגע זכותו של העצור להיוועץ בו בפרטיות, שכן יש להפסיק
44 Elizabeth C. Wiggins, “What We Know and What We Need to Know About the Effects of Courtroom
Technology”, Symposium: International Conference on the Legal and Policy Implications of Courtroom
Technology, 12 William and Mary Bill of Rights Journal, pp. 731 (April 2004).
45 G. Daniel Lasiter, “Videotaped Confessions: Is Guilt in the Eye of the Camera?”, as appears in: Wiggins,
supra note 44.
46 שם.
47 . לעיל הערה 43 ,Bowen Poulin
48 . לעיל הערה 43 ,Bowen Poulin
49 . הדוח האירי, פרק 3.4 , עמ’ 23-25
50 . לעיל הערה 43 ,Bowen Poulin
51 For example: Gary L. Day (District Judge, Sixteenth Judicial District, Montana), “Videoconferencing and
Advocacy: The New Wave” May 2004, at: http://www.lstech.org/node/978, viewed: December 25th,
2006.
52 . לעיל הערה 43 ,Bowen Poulin
עמוד 18 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
את הדיון בבית-המשפט לצורך היוועצות בעורך-הדין במהלך דיון בהיוועדות חזותית, ולא ברור עד כמה
הדבר יתאפשר דרך קבע. 53
כך למשל, כשהחלה תוכנית ההרצה (פיילוט) בבריטניה הובעו חששות בדבר מידת הפרטיות שתתאפשר
54 ואולם, .(legal aid) בשיחות בין עורך-הדין ללקוחו ובדבר הגדלת העלויות של הסיוע המשפטי לנזקקים
לא מצאנו התייחסות לחששות האלה לאחר שהתוכנית הופעלה.
5.3 . שיקולי עלות-תועלת
גם מדינות העושות שימוש נרחב בהיוועדות חזותית, כמו קליפורניה בארה”ב, מציינות כי יעילותה
הכלכלית של הטכנולוגיה תלויה בגורמים רבים. כך למשל, נראה שהיעילות רבה יותר ככל שמספר
העצורים רב, כאשר האזור שבסמכותו של אותו בית-משפט צפוף או גדול במיוחד וכאשר בית-המשפט
מרוחק מאוד מבית-המעצר. לכן, יש לבחון את מידת החיסכון במשאבים בכל מקרה לגופו. 55
53 . לעיל הערה 44 ,Wiggins ;23-25 ‘ הדוח האירי, פרק 3.4 , עמ
54 Anthony Edwards, “Crime and Disorder Act 1998: Improving Criminal Procedure”, Criminal Law
Review, 1999, pp. 29-35.
55 Court Technology Advisory Committee, “Report on the Application of Video Technology in the California
Courts”, August 1997, on the internet site of the Judicial Council of California, Administrative Office of the
Courts, at: http://www.courtinfo.ca.gov/reference/documents/videoreport.pdf.
עמוד 19 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
טבלה מסכמת
תחולה על קטינים (VC) סוגי ההליכים תנאים לשימוש בהיוועדות חזותית
הארכת מעצר ושחרור בערובה נדרשת הסכמת העצור ההסדר אינו חל על קטינים
ישראל – הצעת
החוק
אלא אם כן בית-המשפט ,VC- הכלל: שימוש ב
הורה אחרת
הליכים מקדמיים בהוראת בית המשפט או לבקשת הקטין
ובהסכמת הצדדים – כחריג לכלל
הנוכחות הפיזית של קטינים
הליכי המשפט בהסכמת הצדדים או בהוראת בית-המשפט
אוסטרליה –
NSW
אלא אם כן בית-המשפט ,VC- הכלל: שימוש ב
הורה אחרת
הליכים מקדמיים (למעט הארכת מעצר ראשונה)
הארכת מעצר ראשונה נדרשת הסכמת העצור
בהוראת בית-המשפט – מיוזמתו או
לבקשת אחד הצדדים – כחריג לכלל
הנוכחות הפיזית של קטינים
בהוראת בית-המשפט – לבקשת VC- השימוש ב
הצדדים או בהתקיים נסיבות מיוחדות
בהליכים אחרים – רק אם הדבר אינו מנוגד
לשיקולי צדק והוא סביר בנסיבות העניין
אוסטרליה –
ויקטוריה
ארה”ב – פדרלי שחרור בערובה והארכת מעצר נדרשת הסכמת העצור אין מידע
עמוד 20 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע
תחולה על קטינים (VC) סוגי ההליכים תנאים לשימוש בהיוועדות חזותית
עצור בבית-מעצר במחוז – הליכים מקדמיים נדרשת הסכמת העצור בכתב
אין מידע
בהוראת שירות בתי-הסוהר, ולא VC- השימוש ב
נדרשת הסכמת העצור. בית-המשפט רשאי
להורות על נוכחות פיזית
אסיר בבית-סוהר מדינתי – בכל הליך (למעט
הופעה ראשונית, שמיעת העדויות, הכרעת הדין
ומתן גזר-הדין)
ארה”ב –
קליפורניה
אין מידע
בית-המשפט רשאי להורות על שימוש
לא נדרשת הסכמת העצור .VC- ב
בריטניה הליכים פליליים מקדמיים
אין מידע
לא .VC- בית-המשפט רשאי להורות על שימוש ב
נדרשת הסכמת העצור, למעט בדיון הכולל
שמיעת עדויות
קנדה הארכת מעצר ושחרור בערובה
בסמכות בית-המשפט להורות על שימוש ההסדר אינו חל על קטינים
ללא הסכמת העצור. בית-המשפט יכריע VC- ב
במקרים שבהם העצור מתנגד
כל דיון בהליך פלילי (למעט הקראת כתב אישום,
דיון אחר שיסודי להליך או שעשויים להישמע בו
עדויות, דיון בדבר כשירות החשוד)
אירלנד (המלצות
לחקיקה)
ההסדר אינו חל על קטינים
אלא אם כן בית-המשפט ,VC- הכלל: שימוש ב
הורה אחרת
הליכים פליליים מקדמיים
דרום-אפריקה
(המלצות
לחקיקה)
עמוד 21 מתוך 18
הכנסת
מרכז המחקר והמידע

Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות