חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998
Spread the love

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – מניעת הטרדות

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות מין

עבודה – מניעת הטרדה מינית – חובת המעביד

תוכן ענינים

סעיף 1 מטרת החוק Go 2
סעיף 2 הגדרות Go 2
סעיף 3 הטרדה מינית והתנכלות Go 3
סעיף 4 איסור הטרדה מינית והתנכלות Go 4
סעיף 5 הטרדה מינית והתנכלות עבירות Go 4
סעיף 6 הטרדה מינית והתנכלות עוולות אזרחיות Go 4
סעיף 6א נטל ההוכחה בתובענה במסגרת יחסי עבודה Go 4
סעיף 7 נקיטת אמצעים בידי מעסיק Go 4
סעיף 8 אי פרסום תקנון  עבירה Go 5
סעיף 9 הרחבת תחולה Go 5
סעיף 10 סמכות בית הדין לעבודה Go 5
סעיף 11 דין המדינה Go 6
סעיף 12 שמירת דינים Go 6
סעיף 13 ביצוע ותקנות Go 6
סעיף 14 חובת התקנת תקנות Go 6
סעיף 15 תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה — מס’ 5 Go 6
סעיף 16 תיקון חוק בית הדין לעבודה   מס’ 29 Go 7
סעיף 17 תיקון חוק בתי המשפט   מס’ 24 Go 7
סעיף 18 תחילה Go 7

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998*

מטרת החוק  

1.       חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

הגדרות  

2.       בחוק זה –

(תיקון מס’ 13) תשע”ד-2014  

           “אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;

מיום 6.8.2014

תיקון מס’ 13

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 660 (ה”ח 554)

הוספת הגדרת “אדם עם מוגבלות”

(תיקון מס’ 1)
תשס”ד-2004 (תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014  

           “בשירות” – בשירות בכוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרת בהם יחסי עבודה או בשירות לאומי;

מיום 9.2.2004

תיקון מס’ 1

ס”ח תשס”ד מס’ 1925 מיום 9.2.2004 עמ’ 294 (ה”ח 32)

“בשירות” – בשירות בכוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרת בהם יחסי עובד מעביד או בשירות לאומי;

מיום 15.7.2014

תיקון מס’ 11

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 604 (ה”ח 535)

“בשירות” – בשירות בכוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרת בהם יחסי עובד מעביד יחסי עבודה או בשירות לאומי;

           “הראה” – במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות ההתנהגות;

           “התייחסות” – בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, או בהתנהגות;

(תיקון מס’ 13) תשע”ד-2014  

           “חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים” – חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז-2007;

מיום 6.8.2014

תיקון מס’ 13

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 661 (ה”ח 554)

הוספת הגדרת “חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים”

           “חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה” – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988;

           “חוק העונשין” – חוק העונשין, תשל”ז-1977;

           “חסר ישע” – כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין;

           “כוחות הבטחון” – צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הבטחון האחרים של המדינה;

           “מחשב” ו”חומר מחשב” – כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

(תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014  

           “מסגרת יחסי עבודה” – מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא;

מיום 15.7.2014

תיקון מס’ 11

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 604 (ה”ח 535)

“מסגרת יחסי עבודה” – מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא;

(תיקון מס’ 13) תשע”ד-2014  

           “מפעל מוגן” – כמשמעותו בסעיף 17 לחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987;

מיום 6.8.2014

תיקון מס’ 13

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 661 (ה”ח 554)

הוספת הגדרת “מפעל מוגן”

           “קבלן כוח אדם” – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ”ו-1996;

           “קטין” – אדם שטרם מלאו לו 18 שנים;

(תיקון מס’ 1) תשס”ד-2004  

           “שירות לאומי” – כמשמעותו בפסקה (3)(ב) להגדרה “ילד” שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995.

מיום 9.2.2004

תיקון מס’ 1

ס”ח תשס”ד מס’ 1925 מיום 9.2.2004 עמ’ 294 (ה”ח 32)

הוספת הגדרת “שירות לאומי”

הטרדה מינית והתנכלות  

3.       (א)  הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1)   סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2)   מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3)   הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4)   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5)   התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(תיקון מס’ 10) תשע”ד-2014  

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א)   הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב)   הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג)    יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, “תצלום, סרט או הקלטה” – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;

(תיקון מס’ 2) תשס”ד-2004 הוראת שעה תשס”ז-2007 (תיקון מס’ 6) תש”ע-2010 (תיקון מס’ 9) תשע”ד-2013 (תיקון מס’ 13) תשע”ד-2014  

(6)   הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(תיקון מס’ 4) תשס”ז-2007  

(א)   לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(תיקון מס’ 6) תש”ע-2010  

(ב)   למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, “טיפול נפשי” – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

(ג)    לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(תיקון מס’ 2) תשס”ד-2004  

(ד)    לתלמיד בכיתה י”ב, י”ג או י”ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(תיקון מס’ 2) תשס”ד-2004 (תיקון מס’ 6) תש”ע-2010  

(ה)   לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

הוראת שעה תשס”ז-2007 (תיקון מס’ 13) תשע”ד-2014  

(ו)    למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות;

(תיקון מס’ 6) תש”ע-2010  

(ז)    לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

(תיקון מס’ 9) תשע”ד-2013  

(ח)   לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, “עובד הציבור” – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין;

(תיקון מס’ 13) תשע”ד-2014  

(ט)   לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

           (ב)  התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

מיום 31.3.2004

תיקון מס’ 2

ס”ח תשס”ד מס’ 1934 מיום 9.2.2004 עמ’ 294 (ה”ח 38)

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ג) (א) עד (ה), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;

(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(ד) לתלמיד בכיתה י”ב, י”ג או י”ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.

מיום 18.1.2007

תיקון מס’ 4

ס”ח תשס”ז מס’ 2078 מיום 18.1.2007 עמ’ 86 (ה”ח 123)

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ה), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

מיום 7.10.2007 עד יום 7.8.2017

הוראת שעה תשס”ז-2007

ס”ח תשס”ז מס’ 2109 מיום 8.8.2007 עמ’ 453 (ה”ח 143)

הוראת שעה (תיקון) תשע”ב-2012

ס”ח תשע”ב מס’ 2374 מיום 2.8.2012 עמ’ 592 (ה”ח 709)

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ה) (א) עד (ו), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(ד) לתלמיד בכיתה י”ב, י”ג או י”ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ו) למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.

מיום 14.7.2010

תיקון מס’ 6

ס”ח תש”ע מס’ 2248 מיום 14.7.2010 עמ’ 570 (ה”ח 327)

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ו) עד (ז), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, “טיפול נפשי” – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(ד) לתלמיד בכיתה י”ב, י”ג או י”ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ו) למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות;

(ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

מיום 28.11.2013

תיקון מס’ 9

ס”ח תשע”ד מס’ 2415 מיום 28.11.2013 עמ’ 55 (ה”ח 520)

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ז) עד (ח), בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, “טיפול נפשי” – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(ד) לתלמיד בכיתה י”ב, י”ג או י”ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ו) למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות;

(ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיותם כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, “עובד הציבור” – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין.

מיום 8.1.2014

תיקון מס’ 10

ס”ח תשע”ד מס’ 2428 מיום 8.1.2014 עמ’ 263 (ה”ח 516)

הוספת פסקה 3(א)(5א)

מיום 6.8.2014

תיקון מס’ 13

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 661 (ה”ח 554)

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ח) שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

(ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, “טיפול נפשי” – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(ד) לתלמיד בכיתה י”ב, י”ג או י”ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ו) למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז-2007, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות;

(ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיותם כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, “עובד הציבור” – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין;

(ט) לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

איסור הטרדה מינית והתנכלות  

4.       לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.

הטרדה מינית והתנכלות – עבירות (תיקון מס’ 10) תשע”ד-2014  

5.       (א)  המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

           (ב)  המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

           (ג)   הטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) והתנכל לו כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.

           (ד)  הוראות סעיפים 2א ו-2ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי”ח-1957, יחולו על חקירתו של מי שנפגע בעבירה לפי סעיף זה ועל עדותו בשל עבירה כאמור.

           (ה)  הוראות סעיף 352 לחוק העונשין יחולו לענין פרסום שם של מי שנפגע בעבירה או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה.

מיום 8.12.2005

תיקון מס’ 3

ס”ח תשס”ו מס’ 2038 מיום 8.12.2005 עמ’ 54 (ה”ח 97)

(ה) הוראות סעיף 352 לחוק העונשין יחולו לענין פרסום שם של מי שנפגע בעבירה או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה.

מיום 8.1.2014

תיקון מס’ 10

ס”ח תשע”ד מס’ 2428 מיום 8.1.2014 עמ’ 263 (ה”ח 516)

(א) המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3) עד (6) בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

הטרדה מינית והתנכלות – עוולות אזרחיות  

6.       (א)  הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.

(תיקון מס’ 8) תשע”ג-2013  

           (ב)  בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכום המעודכן תפורסם ברשומות; לענין סעיף קטן זה –

           “מדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           “המדד החדש” – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

           “המדד הבסיסי” – מדד חודש אוגוסט 2013.

(תיקון מס’ 5) תשס”ז-2007 (תיקון מס’ 7) תשע”ב-2012  

           (ג)   לא יזדקק בית המשפט או בית הדין לעבודה, לפי הענין, לתביעה בשל עוולה לפי סעיף זה או לפי סעיף 7, שהוגשה לאחר שחלפה התקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958 מיום שנוצרה העילה והוראות סעיפים 18א ו-18ב לחוק האמור, לא יחולו על תביעה כאמור.

מיום 12.7.2007

תיקון מס’ 5

ס”ח תשס”ז מס’ 2103 מיום 12.7.2007 עמ’ 387 (ה”ח 139)

(ג) לא יזדקק בית המשפט או בית הדין לעבודה, לפי הענין, לתביעה בשל עוולה לפי סעיף זה או לפי סעיף 7, שהוגשה לאחר שחלפו שלוש שנים מיום שנוצרה העילה והוראות סעיפים 18א ו-18ב לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, לא יחולו על תביעה כאמור.

מיום 9.2.2012

תיקון מס’ 7

ס”ח תשע”ב מס’ 2336 מיום 9.2.2012 עמ’ 166 (ה”ח 433)

(ג) לא יזדקק בית המשפט או בית הדין לעבודה, לפי הענין, לתביעה בשל עוולה לפי סעיף זה או לפי סעיף 7, שהוגשה לאחר שחלפו שלוש שנים שחלפה התקופה הקבועה בסעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958 מיום שנוצרה העילה והוראות סעיפים 18א ו-18ב לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958 האמור, לא יחולו על תביעה כאמור.

מיום 6.8.2013

תיקון מס’ 8

ס”ח תשע”ג מס’ 2406 מיום 6.8.2013 עמ’ 203 (ה”ח 511)

(ב) בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 50,000 ש”ח 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב-16 בכל חודש ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכום המעודכן תפורסם ברשומות; לענין סעיף קטן זה –

“מדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

“המדד החדש” – מדד החודש שקדם לחודש העדכון המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

“המדד הבסיסי” – מדד חודש מרס 1998 אוגוסט 2013.

נטל ההוכחה בתובענה במסגרת יחסי עבודה (תיקון מס’ 12) תשע”ד-2014  

6א.     בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק כי לא פגע פגיעה כאמור באותו סעיף, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה מפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 7(א) לחוק האמור, ובלבד שטרם חלפו שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.

מיום 6.8.2014

תיקון מס’ 12

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 660 (ה”ח 555)

הוספת סעיף 6א

נקיטת אמצעים בידי מעסיק (תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014  

7.       (א)  מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:

(1)   לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

(2)   לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

           (ב)  מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק (להלן – תקנון); המעסיק יפרסם את התקנון בין עובדיו.

           (ג)   מעסיק שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

           (ד)  שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, יקבע –

(1)   כללים לביצוע חובות המעסיק על פי סעיף זה; כללים כאמור יכול שיהיו כלליים או לפי סוגים של מקומות עבודה, ענפי עבודה או מקצועות;

(2)   תקנון לדוגמה שישמש דוגמה למעסיק (להלן – תקנון לדוגמה).

           (ה)  לצורך קיום חובותיו של המעסיק לפי סעיף קטן (ב), יערוך המעסיק בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.

(תיקון מס’ 13) תשע”ד-2014  

           (ו)   לענין סעיף זה –

           “התנכלות” – לרבות פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה;

           “יחסי עבודה” – לרבות העסקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, והעסקה של אדם עם מוגבלות במפעל מוגן;

           “מעביד” – לרבות מעסיק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, בעלים ומפעיל במפעל מוגן;

           “עובד” – לרבות אדם עם מוגבלות המועסק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים או במפעל מוגן.

(תיקון מס’ 2) תשס”ד-2004  

           (ז)   הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על מוסד להשכלה לבוגרים, ולענין זה יראו את המוסד – כמעסיק, את המורה או המרצה – כעובד או כממונה מטעם המעסיק ואת התלמיד או הסטודנט – כעובד.

מיום 31.3.2004

תיקון מס’ 2

ס”ח תשס”ד מס’ 1934 מיום 9.2.2004 עמ’ 294 (ה”ח 38)

(ז) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על מוסדות המקנים השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים מוסד להשכלה לבוגרים, ולענין זה יראו את המוסד – כמעביד, את המורה או המרצה – כעובד או כממונה מטעם המעביד ואת התלמיד או הסטודנט – כעובד.

מיום 15.7.2014

תיקון מס’ 11

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 604 (ה”ח 535)

נקיטת אמצעים בידי מעביד מעסיק

7. (א) מעביד מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:

(1) לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

(2) לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

(ב) מעביד מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעביד המעסיק (להלן – תקנון); המעביד המעסיק יפרסם את התקנון בין עובדיו.

(ג) מעביד מעסיק שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

(ד) שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, יקבע –

(1) כללים לביצוע חובות המעביד המעסיק על פי סעיף זה; כללים כאמור יכול שיהיו כלליים או לפי סוגים של מקומות עבודה, ענפי עבודה או מקצועות;

(2) תקנון לדוגמה שישמש דוגמה למעביד למעסיק (להלן – תקנון לדוגמה).

(ה) לצורך קיום חובותיו של המעביד המעסיק לפי סעיף קטן (ב), יערוך המעביד המעסיק בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.

(ו) לענין סעיף זה, “התנכלות” – לרבות פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

(ז) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על מוסד להשכלה לבוגרים, ולענין זה יראו את המוסד – כמעביד כמעסיק, את המורה או המרצה – כעובד או כממונה מטעם המעביד המעסיק ואת התלמיד או הסטודנט – כעובד.

מיום 6.8.2014

תיקון מס’ 13

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 661 (ה”ח 554)

(ו) לענין סעיף זה,

“התנכלות” – לרבות פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה;

“יחסי עבודה” – לרבות העסקה לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, והעסקה של אדם עם מוגבלות במפעל מוגן;

“מעביד” – לרבות מעסיק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, בעלים ומפעיל במפעל מוגן;

“עובד” – לרבות אדם עם מוגבלות המועסק לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים או במפעל מוגן.

אי פרסום תקנון – עבירה (תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014  

8.       לא פרסם מעסיק תקנון כאמור בסעיף 7(ב), דינו – קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

מיום 15.7.2014

תיקון מס’ 11

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 604 (ה”ח 535)

8. לא פרסם מעביד מעסיק תקנון כאמור בסעיף 7(ב), דינו – קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

הרחבת תחולה (תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014  

9.       הוראות חוק זה לענין מעסיק ועובד יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור.

מיום 15.7.2014

תיקון מס’ 11

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 604 (ה”ח 535)

9. הוראות חוק זה לענין מעביד מעסיק ועובד יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור.

סמכות בית הדין לעבודה (תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014  

10.     (א)  לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי לפי סעיפים 6, 7 ו-9 שענינו אחד מאלה –

(1)   הטרדה מינית שעשה מעסיק, או ממונה מטעמו, לעובדו, או שעשה עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;

(2)   התנכלות של מעסיק, או של ממונה מטעמו, כלפי עובד, או של עובד כלפי עובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;

(3)   אחריות מעסיק כאמור בסעיף 7 בשל הטרדה מינית או התנכלות שעשה ממונה מטעם המעסיק לעובדו, או עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי העבודה.

           (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על הליך אזרחי, שענינו הטרדה מינית או התנכלות שנעשו בשירות.

           (ג)   הוראות סעיפים 10, 10א, 12 ו-13 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, יחולו על הליכים לפי סעיף זה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס’ 11

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 604 (ה”ח 535)

(א) לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי לפי סעיפים 6, 7 ו-9 שענינו אחד מאלה –

(1) הטרדה מינית שעשה מעביד מעסיק, או ממונה מטעמו, לעובדו, או שעשה עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;

(2) התנכלות של מעביד מעסיק, או של ממונה מטעמו, כלפי עובד, או של עובד כלפי עובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;

(3) אחריות מעביד מעסיק כאמור בסעיף 7 בשל הטרדה מינית או התנכלות שעשה ממונה מטעם המעביד המעסיק לעובדו, או עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי העבודה.

דין המדינה (תיקון מס’ 11) תשע”ד-2014  

11.     חוק זה חל על המדינה; לענין הוראות סעיפים 7 ו-8, יראו את כוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרתים בהם יחסי עבודה, כמעסיק, ואת המשרת בהם כעובד.

מיום 15.7.2014

תיקון מס’ 11

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 604 (ה”ח 535)

11. חוק זה חל על המדינה; לענין הוראות סעיפים 7 ו-8, יראו את כוחות הבטחון, מקום שאין בינם לבין המשרתים בהם יחסי עובד מעביד יחסי עבודה, כמעביד כמעסיק, ואת המשרת בהם כעובד.

שמירת דינים  

12.     אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

ביצוע ותקנות  

13.     שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

חובת התקנת תקנות  

14.     תקנות לענין סעיף 7 יוגשו לראשונה לאישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, בתוך חמישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה — מס’ 5  

15.     בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988 –

           (1)  במקום סעיף 7 יבוא:

“פגיעה על רקע הטרדה מינית

7.    (א)   במסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד או בדורש עבודה בענינים המנויים בסעיף 2 או בכל דרך אחרת, כאשר מקור הפגיעה הוא אחד מאלה:

(1)    הטרדה מינית של העובד או של דורש העבודה שנעשתה בידי המעביד, בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר;

בחוק זה, “הטרדה מינית” – כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998 (להלן – חוק למניעת הטרדה מינית), ובלבד שלענין פגיעה שמקורה בהטרדה מינית לפי סעיף 3(א)(3) ו-(4) לחוק האמור, די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד;

(2)    תלונה או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור בסעיף זה;

(3)    סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה כאמור בסעיף זה.

       (ב)   על פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה כאמור בסעיף קטן (א)(2) ו-(3) יחולו הוראות סעיף 6(ב).

       (ג)    הוראות סעיף זה יחולו, לענין מעביד ועובד, בשינויים המחויבים, ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור.”;

           (2)  בסעיף 9, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

“(ב) בתובענה של עובד או של דורש עבודה בשל הפרת הוראות סעיף 7(א), תהא חובת ההוכחה על המעביד כי לא פגע כאמור באותו סעיף, אם הוכיח העובד או דורש העבודה כי התקיים האמור בפסקה מפסקאות (1) עד (3) שבסעיף 7(א).”;

           (3)  בסעיף 10 –

(א)   האמור בו יסומן “(א)” ובפסקה (1), בסופה יבוא “ואולם בהליך אזרחי בשל פגיעה כאמור בסעיף 7, רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש”ח, ללא הוכחת נזק;”;

(ב)   אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

“(ב)  הסכום הנקוב בסעיף קטן (א)(1) יעודכן ב-16 בכל חודש, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין סעיף קטן זה –

                                “מדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

                                “המדד החדש” – מדד החודש שקדם לחודש העדכון;

                                “המדד הבסיסי” – מדד חודש מרס 1998.”;

           (4)  בסעיף 10א, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

“(א) בהליך לפי חוק זה בשל פגיעה שמקורה אחד הענינים המנויים בסעיף 7(א), או בשל הפליה מחמת נטיה מינית כאמור בסעיף 2(א), רשאי בית הדין לעבודה לדון בדלתיים סגורות; ביקש תובע או מתלונן לדון בדלתיים סגורות, ייעתר בית הדין לבקשה, זולת אם החליט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.”;

(5)  בסעיף 14, בסופו יבוא “ואולם לענין תביעה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7, תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.”;

           (6)  בסעיף 15 –

(א)   בסעיף קטן (א), במקום “6, 7 או 8” יבוא “6 או 8”;

(ב)   אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

                         “(א1) (1)  העובר על הוראות סעיף 7, דינו – מאסר כאמור בסעיף 5(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית;

(2)   מעביד או ממונה מטעמו, שהטריד מינית את עובדו כאמור בסעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, ופגע בו כאמור בסעיף 7, דינו – מאסר כאמור בסעיף 5(ג) לחוק האמור.

(א2)  הוראות סעיף 5(ד) ו-(ה) לחוק למניעת הטרדה מינית יחולו לענין עבירה לפי סעיף קטן (א1).”;

           (7)  בסעיף 18, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

“(ה) מפקח שמונה לפי סעיף קטן (א) יפקח גם על ביצוע הוראות סעיף 7(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, ולשם כך יהיו נתונות לו הסמכויות שבסעיף זה.”

תיקון חוק בית הדין לעבודה – מס’ 29  

16.     בחוק בית הדין לעבודה, תשכ”ט-1969, בתוספת השניה, בסופה יבוא “סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998”.

תיקון חוק בתי המשפט – מס’ 24  

17.     בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ”ד-1984, בסעיף 68(ב)(5), בסופו יבוא “או בעבירה על פי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998.”

תחילה  

18.     (א)  תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ייכנס לתוקף סעיף 7, אלא בתום חודש מיום פרסום התקנות לפיו.

                        בנימין נתניהו                           צחי הנגבי

                                 ראש הממשלה                                  שר המשפטים

            עזר ויצמן                              דן תיכון

               נשיא המדינה                                יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן


* פורסם ס”ח תשנ”ח מס’ 1661 מיום 19.3.1998 עמ’ 166 (ה”ח תשנ”ז מס’ 2641 עמ’ 484). תחילתו בתום שישה חודשים מיום פרסומו (סעיף 18(א)).

תוקן ס”ח תשס”ד מס’ 1925 מיום 9.2.2004 עמ’ 294 (ה”ח הממשלה תשס”ד מס’ 32 עמ’ 486) – תיקון מס’ 1.

ס”ח תשס”ד מס’ 1934 מיום 31.3.2004 עמ’ 346 (ה”ח הכנסת תשס”ד מס’ 38 עמ’ 60) – תיקון מס’ 2.

ס”ח תשס”ו מס’ 2038 מיום 8.12.2005 עמ’ 54 (ה”ח הכנסת תשס”ו מס’ 97 עמ’ 6) – תיקון מס’ 3 בסעיף 2 לחוק העונשין (תיקון מס’ 89), תשס”ו-2005.

ס”ח תשס”ז מס’ 2078 מיום 18.1.2007 עמ’ 86 (ה”ח הכנסת תשס”ז מס’ 123 עמ’ 21) – תיקון מס’ 4.

ס”ח תשס”ז מס’ 2103 מיום 12.7.2007 עמ’ 387 (ה”ח הכנסת תשס”ז מס’ 139 עמ’ 110) – תיקון מס’ 5 בסעיף 3 לחוק ההתיישנות (תיקון מס’ 4), תשס”ז-2007.

ס”ח תשס”ז מס’ 2109 מיום 8.8.2007 עמ’ 453 (ה”ח הכנסת תשס”ז מס’ 143 עמ’ 140) – הוראת שעה בסעיף 15 לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), תשס”ז-2007; תחילתה 60 ימים מיום פרסומה ותוקפה לעשר שנים מיום פרסומה (תוקנה ס”ח תשע”ב מס’ 2374 מיום 2.8.2012 עמ’ 592 (ה”ח הממשלה תשע”ב מס’ 709 עמ’ 1220) – הוראת שעה (תיקון) תשע”ב-2012).

ס”ח תש”ע מס’ 2248 מיום 14.7.2010 עמ’ 570 (ה”ח הכנסת תש”ע מס’ 327 עמ’ 176) – תיקון מס’ 6.

ס”ח תשע”ב מס’ 2336 מיום 9.2.2012 עמ’ 166 (ה”ח הכנסת תשע”ב מס’ 433 עמ’ 78) – תיקון מס’ 7.

ס”ח תשע”ג מס’ 2406 מיום 6.8.2013 עמ’ 203 (ה”ח הכנסת תשע”ג מס’ 511 עמ’ 44) – תיקון מס’ 8.

ס”ח תשע”ד מס’ 2415 מיום 28.11.2013 עמ’ 55 (ה”ח הכנסת תשע”ד מס’ 520 עמ’ 4) – תיקון מס’ 9.

ס”ח תשע”ד מס’ 2428 מיום 8.1.2014 עמ’ 263 (ה”ח הכנסת תשע”ד מס’ 516 עמ’ 58) – תיקון מס’ 10.

ס”ח תשע”ד מס’ 2459 מיום 15.7.2014 עמ’ 600 (ה”ח הכנסת תשע”ד מס’ 535 עמ’ 44) – תיקון מס’ 11 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע”ד-2014.

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 660 (ה”ח הכנסת תשע”ד מס’ 555 עמ’ 114) – תיקון מס’ 12.

ס”ח תשע”ד מס’ 2464 מיום 6.8.2014 עמ’ 660 (ה”ח הכנסת תשע”ד מס’ 554 עמ’ 111) – תיקון מס’ 13.

Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות